چرا ايران با تيمهاي بزرگ بازي نميكند؟

Iran Varzeshi - - آیا فریادهای کیروش را می شنوید؟ -

چرا تیم ملي با تیمهاي بزرگ دنیا بــازي تدارکاتي برگزار نميکند؟ این سوالي اســت که کارلوس کيروش به آن پاسخ ميدهد: «یک بار براي همیشه در این رابطه حرف خواهم زد. بعضيها ميپرســند چرا در برابر تیمهاي بسیار بزرگ دنیا بازي نميکنیم، حتما تیمهایي ماننــد برزیل و انگلیس و تیمهاي بزرگ دیگر دنیا تمایل دارند با ایران بازي کننــد اما حداقل یک و نیم میلیون دالر براي هر بازي دریافت خواهند کرد. بعضيها به دانشــگاه دولتي ميروند اما بعضيها به دانشگاههاي خصوصي، همه نميتوانند هزینههاي دانشگاههاي خصوصي را متحمل شــوند، بنابراین هزینه کــردن مبالغي اینچنیني براي ما بسیار زیاد است. باید تیمها را به دســتههاي مختلف تقسیم کنید و سپس در رابطه بــا برنامههاي خود تصمیم گیري کنید، بعضيهــا فکر ميکنند بازي با تیمهاي ملي برزیل و انگلیس و حتي پرتغال بهترین بازيها براي پیشــرفت ما خواهد بود اما در حقیقت اینگونه نیست و این تفکري کامال اشتباه است، قبل از اینکه من به ایران بیایم شما با تیم ملي برزیل بازي کردید و آن بازي را با سه گل به حریف واگذار کردید، این چه دستاوردي براي ایران داشت جز اینکه غرور و اعتماد به نفس بازیکنان را از آنها گرفت و هواداران را غمگین کرد. ما باید پله پله پیش برویم و توانایيهاي خودمان را نشــان دهیم تا وقتي در برابر تیمي مانند آرژانتین بازي ميکنیم آنها از ما یاد بگیرند. ما باید بازيهاي دوستانه را مدیریت کنیم ولي چیزي که مشــخص اســت نباید به دام لطمه زدن به خود بیفتیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.