11 بازي تداركاتي تا روسيه

Iran Varzeshi - - آیا فریادهای کیروش را می شنوید؟ -

کيروش که براي دومین بار توانســت با تیم ملي راهي جام جهاني شــود برنامههاي جامع تیم ملــي را تا حضور در جام جهاني معرفي کرد. او که ســه اردوی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت را براي تیم ملي در نظر گرفته اســت عنوان کــرد در مرحله اول و براي اردوي بلنــد مدت خود پیش بیني 6 دیدار تدارکاتي را کرده اســت که البته با احتســاب دو بازي باقیمانــده در رقابتهاي مقدماتي جهاني، ميتوان گفــت در مرحله اول اردویي، تیم ملي باید در 8 بازي به میــدان برود. اما در دوره اردویي میان مدت کــه تنها با یک کمپ برگزار ميشــود و 27 روز زمان ميبرد، کــيروش عنوان کرد تیم ملي در 2 یــا 3 بازي تدارکاتي به میدان خواهد رفــت و در آخرین دور اردویي این تیم پیــش از حضور در جام جهاني که برنامه اردویي کوتاه مدت نام دارد مليپوشــان کشــورمان در مــدت 13 روزه این اردو در یک یا 2 بــازي تدارکاتي حضور پیــدا خواهند کرد. بدین ترتیب ميتــوان گفت تیم ملي کشورمان طبق برنامه ســرمربي پرتغالي خود باید تا جام جهاني در 9 تا 11 بازي تدارکاتي به میدان برود که با احتســاب 2 دیدار باقي مانده در مقدماتــي جام جهاني ميتوان گفت تیــم ملي در 11 تا 13 بازي به میدان ميرود و ســپس در روســیه حضــور خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.