ماتئوس، الگويي فقط براي درون زمين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

الكســاندر نوري دربــاره الگويش در مربيگري حاضر نيست نام فرد خاصي را به زبان بياورد و ميگويــد: «نميتوانم از يك نفر اسم ببرم. در حال حاضر مربيان خيلي بزرگي در دنيا وجود دارند.»

ولي دربــاره الگــوي دوران فوتبالش ميگويد: «وقتي بچه بودم بهعنوان بازيكن لوتار ماتئوس را خيلي دوســت داشتم، ولي فقط بهعنــوان بازيكن و ســبك زندگي او را نميپســندم.» كاپيتان ســابق تيم ملي آلمان زندگي پرحاشــيهاي داشت و بعد از خداحافظــي از فوتبال هرگز نتوانســت در دنياي مربيگري يــا مديريت فوتبال موفق باشــد، تا جايــي كه حتي در دســته دوم فوتبال آلمان هم كســي حاضر نيست به او تيم بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.