تيم ب، هديهاي براي باشگاه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

الكساندر نوري هدايت تيم ب برمن را به عهده داشت تا اينكه باشگاه تصميم گرفــت تيم اصلــي را به او بســپارد. او شــناخت خيلي خوبي از فضاي اين تيم دارد و وقتــي ميخواهيم درباره اهميت ايــن تيم براي باشــگاه صحبــت كند، ميگويد: «تيم ب براي ما مثل يك هديه بزرگ اســت. تيم ب وردربرمن در دسته ســوم كه يك ليگ حرفهاي است بازي ميكنــد. بازيكنان اين تيــم با تيمهاي باســابقهاي روبهرو ميشوند كه خيلي از بازيكنان آنها تجربه بازي در بوندسليگا را دارنــد. بازيكنان جــوان فرصت دارند تواناييهايشان را در برابر اين بازيكنان بســنجند و آرام آرام بــا دنياي حرفهاي آشنا شوند و به سطح باالتر فني برسند.»

او اضافه ميكند: «ما تنها باشگاهي هســتيم كه تيم ب ما در دســته سوم حضور دارد و حتي تيم دوم بايرن مونيخ هم در اين رده حضور ندارد. نكته جالب اينكه در دسته سوم هم تيم ب برمن در برابر 15-10 هزار تماشاگر بازي ميكند. تيــم ب در واقع تيم زير 23 ســالههاي باشــگاه اســت، ولي در مســابقات سه بازيكن بزرگســال هم اجازه دارند بازي كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.