نوري: تحت تاثير كار شما قرار گرفتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نوري و همراهانش راس ســاعت مقرر وارد موسســه شــدند و به سمت ســالن كنفرانس براي مصاحبه رفتند. ولــي در حالي كه همــه براي مصاحبه آماده ميشدند، ترجيح دادند قبل از آن از موسسه بازديد كنند.

آنها از ديدن تحريريههاي مختلف خبرنــگاران هيجــانزده بودند و مربي ايراني وردربرمن با خوشــرويي ســعي ميكرد بــا خبرنگاران ارتبــاط برقرار كنــد. اين بازديد براي مدير رســانهاي باشــگاه هم جالب بود و با گوشي تلفن همراهش از گوشه و كنار موسسه عكس ميگرفت.

الكس بعد از بازديد از طبقات موسسه گفــت: «ميخواهم از شــما تشــكر كنم. تحت تاثير كاري كه در اين موسســه انجام ميدهيد، قرار گرفتم. احساســم اين است افرادي كــه در اينجا حضور دارند بســيار حرفهاي كار ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.