50 ميليارد را كجا هزينه كرديد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بحث باشگاه پرسپوليس و به طور مشخص علي اكبر طاهري سرپرست باشگاه با حامي مالي از آن دســت مباحث پيچيده و غامضي است كه براي بررســي آن بايد پردههاي هياهو و غوغاســاالري را كنار زد، عينك طرفداري را از چشــمها برداشــت و ماجرا از زاويه ديگري نگريست.

طاهري تقريبا يك ماه اخير را به مجادله و كشــمكش با حامي مالي باشگاه سپري كرده و شيپور برداشته و تمام شــهر را پر كرده كه حامي مالي باشگاه به تعهدات خود عمل نكرده و قريب به 20 ميليارد حق پرسپوليس را نداده است. آنچه سبب شده سرخها در روزهاي فشرده و دشوار پايان فصل و البته پنجره نقل و انتقاالت تابستاني با مشكات فزايندهاي روبهرو شوند و در تنگناهاي اقتصادي قرار بگيرند. طاهري با اســتفاده از محبوبيت پرســپوليس در ميان عامه مردم و رسانههاي طرفدار به شــكل حساب شدهاي ماجرا را رسانهاي كرد و كوشيد تا با اهرم پرســپوليس روي اين موج به وجود آمده مانور كرده و حامي مالي طرف قرارداد را تحت فشار قرار دهد. طاهري در اين مسير از كانالهاي نزديك به باشــگاه حتي وزارت را تحت فشــار قرار داد و كدهاي محرمانه اين قرارداد را نيز فاش كرد و رسانه مدعي شد كه معاونت ورزش حرفهاي و قهرماني وزارت ورزش و جوانان به دليل ارتباطات نزديكش با شركت حامي مالي باشگاه را تحت فشــار قرار داده تا با اين حامي مالي بدقول تمديد كند. طاهري حتي اطاعــات محرمانهاي در اختيار يكي دو رسانه منتسب و نزديك باشگاه قرار داد كه داورزني از آنها درخواست داشته اين طلب 20 ميلياردي را ببخشد. يك ادعاي ســخيف كه البته برگ برنده را دست طاهري داد تا توپ به زمين وزارت ورزش بيفتد و آنها در مذاكرات طوالني و كشــدار خود با سرپرســت باشگاه پرسپوليس مجبور باشند تا دســت پايين را بگيرند. چه آنكه در اين افشاگري يكطرفه هجمهاي عجيب عليه وزارت ورزش و حامي مالي به راه افتاد كه دامنه آن حتي تا اينستاگرام رييس جمهوری نيز كشيده شد. هجمهاي كه بيشــترين نقش را در آن رسانههاي به اصطاح افشاگر داشتند كه به خيال خود پرده از اســرار مگوي اين معامله برداشتهاند غافل از اينكه ناخواسته با برگ علي اكبر طاهري بازي كردهاند و آب به آســياب او ريختند كــه در اين ماجرا خود يك متهم بزرگ و اصلي اســت. متهمي كه پشت اين غوغاســاالريهاي بهوجود آمده مخفي شده و در قبال ابهامات اين قرارداد و البته مبلغ دريافتيهايش كسي از او پرسش و مطالبه نميكند.

طاهري در فصل جاري نزديك به 45 ميليارد تومان از محل حامي مالي دريافت كرده. يك رقم بزرگ و ســنگين كه به نظر براي هزينههاي دو فصل نيز كفايت ميكند. رقمي كه با آن نه تنها ميتوان تمامي هزينهها و بريز و بپاشهاي يك فصل را پوشــش داد، بلكه ميتوان بخش اعظمي از كوه بدهيهاي بــه جامانده از قبل را نيز پرداخت نمود كه يك تهديد دايمي براي پرسپوليس به شمار ميروند.

طاهري در اســنادي كه منتشر شــده، دريافت اين 45 ميليارد را تاييد كرده و بابت آن رســيد داده اما در گفتوگويش با سايت باشگاه مدعي شــده اين رقم تنها 33 ميليارد بوده؛ رقمي كه با هر معياري باز هم هزينههاي يك فصل باشــگاه را تمام و كمال پوشش ميدهد و البته چند ميلياردي هم اضافه بر سازمان در خزانه باشگاه باقي خواهد ماند.

فراموش نكنيم كه اين ارقام عجيب و غريب تنها دريافتي پرسپوليس از محل يك حامي مالي مخابراتي باشگاه است. پرســپوليس در فصل جاري به تعداد انگشتان يك دست حامي مالي جذب كرده. آنچه ســبب شده تا پيراهن اين باشــگاه جاي خالي نداشته باشد و بيشتر شبيه يك بنر تبليغاتي دربيايد! مسووالن باشــگاه حتي به اين نيز بسنده نكرده و در جريان داغ شــدن موضوع پرونده مانوئل ژوزه نيز دســت خود را پيش هواداران دراز كردند و از آنها اســتمداد طلبيدند؛ فراخواني كه در همان دو هفته نخست نزديك به 600 ميليون براي اين باشگاه آورده داشت.

چند برابري كردن بليت بازيهاي خانگي ليگ قهرمانان آســيا نيز حربه ديگري براي درآمدزاييهاي اين فصل بود كه با يك حســاب سرانگشــتي در 3 بازي پرســپوليس چند 10 ميليارد عايد باشــگاه كرد. همچنين پرســپوليس در طول فصل بــه كرات از محل بليت فروشيها از سازمان ليگ درآمد داشته، آنچه سبب شده تا دريافتيهاي پرسپوليس در فصل جاري بيش از 50 ميليارد باشــد. يعني همان رقمي كه طاهري بــا زبان پروين آن را از دولت درخواست كرده و سلطان سرخها را جلو انداخته تا او مطالبات طاهري را بيان كند.

با ايــن وجود طاهري هرگز هيچ كجا توضيح نداده كه ايــن درآمد 50 ميلياردي را چه كرده و كجا آن را هزينه كرده؛ در حاليكه هنوز كادر فني و بازيكنان از پرسپوليس طلبكارند و براي دريافت مطالبات خود در پايان فصل گذشــته حتي دســت به اعتصاب زدند. اين 50 ميليارد كجا هزينه شده كه هنوز پرســپوليس دغدغه پرونده مانوئل ژوزه را دارد و هواداران اين باشــگاه از ترس محروميت و كسر امتياز هر شــب كابوس ميبينند؟ اين 50 ميليارد در كدام جيب اســت در حاليكه حتي يكي از پروندههاي ريز و درشت بدهكاري پرسپوليس به بازيكنان خارجي بسته نشده و كماكان مفتوح اســت؟ اين 50 ميليارد به كدام حساب واريز شــده در حاليكه پرســپوليس براي اردوي پيش فصل خود دوباره قصد دارد همان فرمول پارسال را پيشه كند و به اوكراين برود تا رستوران دارها هزينه اين باشگاه را بدهند تا احتماال در قبال هزينههاي اين اردو مثل فصل گذشته دو بازيكن به پرسپوليس قالب كنند؟

اينها پرســشهاي بي جوابي است كه بهتر اســت طاهري البهالي هجمهاي كه به راه انداخته و شهر را شلوغ كرده به آن شــفاف پاسخ دهد و بگويد اين درآمد 50 ميلياردي فصل گذشته را كجا هزينه كرده كه حاال از رييس دولت 50 ميليارد ديگر ميخواهد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.