موفقيت با كمك مالي هواداران

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

گفته ميشود باشــگاه پرسپوليس موفق شــده از پول كمكهاي هواداري پرونــده 4 بازيكني كــه از اين تيم در فيفا شــكايت كــرده بودنــد را ببندد. جونيــور تادئو، مهاجــم برزيلي ناموفق اين تيم كــه با بدن ناآمادهاش و حضور در تمرينات اين تيم به ســوژه رسانهها و هواداران تبديل شــده بــود و بعد از جدايي به واســطه قرارداد يك ســال و نيمهاي كه داشــت با شــكايت به فيفا موفق شــده بود راي را به ســود خود كند، اكنون با پيگيري مسووالن باشگاه و كميتــه حقوقي اين تيــم با مختومه شدن پروندهاش مواجه شد و خطري از ســوي اين بازيكن پرسپوليس را تهديد نميكند.

ديگر بازيكني كــه بعد از جدايي، پرســپوليس را محكــوم كــرده بــود فرنانــدو گابريــل اســت؛ هافبكي كه عليرغم عملكرد فني مناسب به داليل بيانضباطياش از سوي برانكو در ليست مــازاد قرار گرفته بود تــا او نيز به فيفا شكايت ببرد و از اين حيث پرسپوليس را با مشــكل مواجه كرده بود كه البته پرونده او نيز بسته شد.

روبرتو سوساهافبك پرتغالي كه در بدو حضورش در اين تيم با پارگي رباط مواجه و از پرســپوليس كنار گذاشــته شــد هم با شكايت به فيفا و بي توجهي مســووالن وقت اين تيم مشــكل مالي ســنگيني بر دوش پرسپوليس قرار داد كه در تازهترين اقــدام اين تيم پرونده اين بازيكن نيز بسته شد.

و در نهايت ماركو سپانوويچ، هافبك مونتــه نگرويي كه در فصل ســيزدهم بــه جمع پرســپوليس اضافه شــد و با پوشيدن پيراهن شماره هشت محبوب در آن زمان حاشيه زيادي شكل داد. او با تنها يك بازي حضور در زمين بدترين عملكــرد را به خود اختصاص داد و بعد از جدايي نيز با شكايت به فيفا خواهان غرامت شد كه اكنون پرونده او نيز بسته شد تا پرسپوليس بابت اين چهار پرونده خيالش راحت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.