مسلمان از 77 به 7

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از جدايي ســروش رفيعي حاال شماره هفت پرسپوليس دوباره در آستانه بازگشــت به بايگاني اســت اما تنها يك بازيكن ميتواند اين شماره مهم را دوباره در تركيب اصلي تيــم برانكو ظاهر كند و آن بازيكن، هافبك شــماره 77 باشگاه اســت. محسن مســلمان، بهترين فصل دوران فوتبالاش را با اولين قهرماني در ليگ برتر جشن گرفت. او كه در ذوبآهن و پرســپوليس اســتاد نايبقهرماني در ليگ شــده بود، باالخره مزد نمايشهاي درخشاناش را با قهرماني به دست آورد. او بر خاف ســروش به دنبال جدايي از باشــگاه نيست و ترجيح ميدهد ثبات و كيفيــت فوقالعادهاش در اين تيم را زير نظر پروفسور حفظ كند. محسن هم روي سكوها محبوبيت بسيار زيادي دارد و هم به يكي از بازيكنان مــورد عاقه برانكو تبديل شده و رسيدن پيراهن آيكونيك شماره 7 پرســپوليس به او، هيچكس را غافلگير نميكند.

اين موضوع شــايد اعتماد به نفس او را نيــز در تركيــب تيم از هميشــه بيشــتر كند. آيا در شروع فصل، يكي از هفتهاي روي پيراهن محسن مسلمان پاك خواهد شد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.