باشگاه پرسپوليس: از تراكتورسازي بازيكن نميگيريم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعــد از اينكه محمــد ابراهيمي هافبك تكنيكــي تراكتورســازي از هــواداران اين تيــم خداحافظي كرد شــايعه مذاكره مســووالن باشــگاه پرســپوليس با او شــنيده شــد اما اين خبر تكذيب شــد و پرســپوليس بــراي محكم كاري اعــام كرد هيچ بازيكنــي از تراكتورســازي جــذب نخواهد كرد.

در متن منتشر شــده در سايت باشگاه پرسپوليس آمده است: «طبق دســتور العملي كه علي اكبر طاهري در ارتبــاط با نحوه عملكرد باشــگاه پرســپوليس در فصل نقل و انتقاالت صادر كرده اســت، با توجــه به عدم امكان جذب بازيكنان جديد توســط باشــگاه تراكتورســازي و محروميت اين تيم از نقــل و انتقاالت، هيچ يك از بازيكنان اين تيم در فهرست خريد پرســپوليس قرار نميگيرند. بنابراين اخبــاري كــه در ارتبــاط بــا تاش پرســپوليس براي جــذب بازيكنان تراكتورســازي يــا مذاكره بــا آنها از جمله محمد ابراهيمي منتشر ميشود كذب محض اســت و برنامهاي در اين خصوص در دســتور كار قرار ندارد و باشگاه تراكتورسازي و هواداران آن از اين جهت آسوده خاطر باشند. جداي از اين مــورد با توجه به اخبار ديگري كه در روزهاي اخير منتشر شده است باشــگاه بار ديگر تاكيــد ميكند كه موارد متعــددي از بازارگرميها وجود دارد كه تاش ميشود با مطرح كردن نام پرســپوليس قيمت بازيكن را در مذاكره با ساير باشگاهها باال ببرند كه از هواداران خود خواســتاريم با عدم مطرح كــردن اين نامها به شــايعات توجه نكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.