پرسپوليس به فدراسيون مدارك داد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه پرســپوليس كه به دنبال رفع محروميت از جذب بازيكن خارجي اســت، بايد چهارشــنبه مداركش را به فدراسيون فوتبال ميفرستاد اما مشخص نيست اين كار انجام شده يا نه؟ روزبه وثوق احمدي رييس كميته تعيين وضعيت بازيكنان فدراســيون فوتبــال در اين باره توضيــح ميدهد: «ما روز سهشــنبه جلسهاي با علي اكبر طاهري سرپرست باشگاه پرسپوليس داشتيم كه در اين جلســه آقاي طاهري عنوان كرد بدهي 4 بازيكــن خارجــي اين باشــگاه پرداخت شده اســت. ما هم اين مساله را صورتجلسه كرديم و قرار شــد روز چهارشــنبه باشگاه پرســپوليس اين مدارك را براي ما بفرستد. روز چهارشنبه از باشــگاه تماس گرفتند و گفتند امروز اين مدارك را براي ما ارســال ميكننــد. بنده هم تا پايان ســاعت اداري در فدراســيون بودم كه چيزي تا آن موقع ارسال نشــده بود. به دفتر سپرده بودم كه اگر مداركي آمد، آن را نگه دارند. باتوجه به اينكه روز پنجشــنبه فدراسيون تعطيل بود، از اينكه آيا پرسپوليس مداركش را فرستاده است يا نه بي خبرم. براي همين بايد تا فردا (امروز) صبر كنيم.» به نظر ميرســد خيال باشگاه پرسپوليس از بابت ثبت قرارداد منشا راحت اســت كه اينقدر با طمانينه در قبال درخواست فدراســيون عمل ميكند. شايد هم مداركي كــه در جلســه طرفين از آن صحبت شــده اصا وجود ندارد يا به اندازه كافي قانع كننده نيست!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.