دام منتظر تصميم روماني

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

«كريستوف دام» سرمربي تيم ملي روماني نتايج مناسبي با اين تيم نگرفته است و در آستانه بركناري از اين تيم قرار دارد. اين در حالي است كه باشگاه االهلي عربستان هم مذاكرات جدي با دام انجام داده و منتظر تعيين تكليف اين سرمربي آلماني اســت. رييس فدراسيون فوتبال روماني در مصاحبــهاي اعتراف كرد كه نتايــج دام بــا اين تيم مناســب نبوده و كميته فني به زودي درباره اين سرمربي تصميم ميگيرد. در صــورت بركناري دام از تيم ملي روماني، مسووالن االهلي عربستان مذاكرات نهايي را با وي صورت خواهند داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.