حضور‌شطرن ‌جبازها‌در‌غرب‌آسيا‌آزاد‌شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بــه گفتــه رييــس فدراسيون شــطرنج و با موافقت صــورت گرفته، حضور در مسابقات غرب آســيا كــه قرار بــود به صورت ســهميهاي براي ۳۱ كشور منطقه در ايران برگزار شــود، آزاد است. فدراســيون شطرنج طي روزهاي ۸ تــا ۷۱ تيرماه ميزبان مسابقات قهرماني غرب آسيا و انتخابي جهان است.

پيــش از اين هر يك از ۳۱ كشــور عضو منطقه مجــاز به معرفي يــك نماينده در هر يك از بخشهاي مردان و زنان براي ســفر به تهــران بودند ضمن اينكه ايــران هم بهعنوان ميزبان مســابقات و همچنين برخوردار شدن از افزايش كسب سهميه به واسطه امتياز تعداد اســتاد بزرگان كشور، هشت نماينده براي اين مسابقات مشخص كرده بود.

اين در حالي اســت كه بر اساس تغييرات جديــد اعمــال شــده، رقابتهــاي غرب آســيا بــه صــورت آزاد برگزار ميشود. مهــرداد پهلوانزاده، رييس فدراسيون شطرنج دربــاره ايــن تصميــم ميگويــد: «در برخــي مناطق قاره آســيا مانند شرق آســيا، محدوديتي براي حضور تعداد شركت كنندگان هر كشــور در رقابتهاي منطقهاي طرف وجود خاطرديگراينكهنداشــت.اهميتانتخابياين جهانبه مســاله مســابقاتاز يك غرب حســابطرفآســياو ميآيد،به از باعث شــده بود تا كشورهاي زيادي از منطقه خواســتار آزاد بودن تعداد شــركت كنندگان در آن شــوند. اين موضوع توســط فدراسيون شطرنج آسيا و غرب آســيا مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت با آزاد برگزار شدن رقابتها موافقت شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.