بنجامين پچ: خوب شروع كرديم، ادامه داديم و برديم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

امتيازآورتريــن بازيكــن آمريــكا در مســابقه بــا ايــران ميگويد بــا تكيه بر اعتمادي كه در تيم ما بين بازيكنان وجود دارد توانستيم به پيروزي برسيم. بنجامين پچ پس از پيروزي سه بر صفر آمريكا مقابل ايران گفت: «در تيم ما اعتماد زيادي بين بازيكنــان وجود دارد و در شــرايطي مثل ست سوم كه از حريف عقب ميافتيم سعي ميكنيم اين اعتماد را بيشــتر كنيم و به جاي تكنيكهاي فردي، روی تواناييهاي تيمي تمركز كنيم.»

پشــت خط زن تيم ملــي آمريكا به كار ســخت تيمش در هفته ســوم اشاره ميكند: «ميدانستيم بازي سختي داريم. در اين هفته كار ســختي داشــتيم و بايد آن را بــا ايران شــروع ميكرديــم. ايران تيم جنگندهاي اســت و يكــي از بهترين پاســورهاي جهان را در اختيار دارد اما ما از ابتدا خوب شروع كرديم و تا پايان هم به عملكرد خوب خود ادامه داديم.»

او به ســت ســوم ديدار هم اشــاره ميكند: «در ســت سوم انرژي زيادي از ما گرفته شد اما روي عملكرد خود و بازيكنان جوان تيم تمركز كرديم. ايران فاصله كمي تا پيروزي داشت اما توانستيم دوباره بازي را در دست بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.