قرا: هرچه داشتيم گذاشتيم اما نشد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پشت خط زن تيم ملي واليبال ايران ميگويد اطمينان داشــته باشيد بازيكنان همه تالش خود را كردند اما شانس با تيم ايران يار نبود.

رضا قــرا پــس از توقف تيــم ملي واليبال ايران برابر آمريكا در هفته ســوم ليگ جهاني ميگويد: «همه تالشــمان را كرديم، حتي ست سوم كه 24 بر ۰2 جلو بوديم، آمريكا در ســرويس هر چه داشت و نداشــت را رو كرد و شانس با تيم ايران يار نبــود، با اين حال بچهها تا امتياز آخر جنگيدند اما نشد.»

پشت خط زن تيم ملي واليبال ايران همچنــان براي تيم ايران شــانس صعود قايل اســت: «بايد دو بــازي ديگر را برابر لهستان و روســيه براي برد و پيروزي به ميدان برويم تا صعــود كنيم. همه مردم اطمينان داشــته باشند كه بازيكنان تمام تالش خــود را كردند اما شــانس با تيم ايران يار نبود و نتوانستيم برابر آمريكا به پيروزي برسيم.»

تيم ملي واليبال ايران روز گذشــته شهر كاتوويتسا را به مقصد شهر لودز ترك كرد تا دومين مسابقه خود را برابر ميزبان يعني لهســتان و روســيه در اين شهر در هفته سوم ليگ جهاني برگزار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.