تقديم اولين مدال طالي ايران به شهداي مدافع حرم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرتضي ناظمي در مسابقات جهاني ورزش كارگري در لتوني اولين مدال طالي كاروان ايران در رشته پرتاب چكش را تقديم شهداي مدافع حرم كرد. در ادامه مســابقات جهاني كارگران ورزشكار در شــهر ريكا لتوني، نماينده دووميداني كار كشورمان در رشته پرتاب چكش موفق به كسب اولين مدال طالي اين رشــته شد. ناظمي پس از كسب اولين مدال طالي كاروان گفت: «استرس بسيار زيادي داشــتم چون از ديگر حريفان هيچ شناختي نداشتم اما خدا كمك كرد و با همه سختيها و مشكالت توانستم با پرتاب چكش به ميزان 4۳ متر مدال طال بگيرم. نفر دوم اين رشته يك فرانسوي بود كه اميد زيادي ميرفت قهرمان شود.»

او درباره تقديم مدالش به شــهداي مدافع حرم نيز توضيح كوتاهي داد: «اميدوارم خانواده محترم شهداي حرم اين هديه ناچيز را از من پذيرا باشند و براي موفقيت تمام كاروان ايران دعا كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.