حذف هر 4 نماينده پايان كار بانوان سابر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملي شمشــيربازي بانــوان ايران در اســلحه ســابر كه با تركيب نجمه ســازنچيان، كيانــا باقرزاده، فائزه رفيعــي و پريماه برزگر در رقابتهاي قهرماني اسلحه سابر آسيا حاضر شده بود، نتوانســت از مرحله يك ســي و دوم باالتر بيايد. كيانا باقــرزاده در دور گروهي 2 پيروزي كســب كرد و راهي مرحله بعد شد. باقرزاده در مبارزه بعدي خود برابر حريــف تايلندي پيروز شــد و به مرحله يك ســي و دوم رسيد اما در اين مرحله به شمشــيرباز ژاپنــي باخت. نجمه ســازنچيان نيز در دور نخســت يــك پيروزي كســب كرد. او هم موفق شــد حريف دور دوم خــود از چين تايپه را شكســت بدهد و به يك ســي و دوم برســد اما او هم برابر شمشــيرباز كره جنوبي شكســت خورد و از رسيدن به يك شــانزدهم نهايي بازماند. فائزه رفيعي كه در دور مقدماتي چهار پيروزي كسب كرد در دور دوم با اســتراحت رو به رو شد. او براي صعود به مرحله يك شــانزدهم نهايي برابر حريــف هندي قرار گرفت اما مغلوب شــد. پريماه برزگر نيز در دور دوم به نماينده چين تايپه باخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.