ناظران از مسافران يونيورسياد گزارش ميدهند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جلسه هيات رييسه فدراسيون ورزش دانشگاهي با حضور اعضا در محل فدراسيون برگزار شــد. چهارمين جلسه هيات رييسه فدراسيون در سال جديد با موضوع بيست و نهمين يونيورســياد دانشجويان جهان با حضور اعضا در محل فدراسيون دانشگاهي برگزار شــد. بنا براين گزارش در اين جلسه ضمن بحث و تبادل نظر پيرامون برنامهها و كارهاي انجام شده يونيورسياد، در خصوص فعاليتها و امور جاري فدراســيون، كميته بازاريابــي و جذب منابــع، اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنين مقرر شــد كليــه رشــتههاي اعزامي به يونيورســياد توسط ناظران فني مورد ارزيابي قرار گرفته و گزارش خود را در خصوص روند اردوها و پيشرفت تيمها به هيات ريسه اعالم كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.