توافق مصلحتآمیز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بيست و ششمين جلســه شــوراي عالي فني فدراســيون وزنهبرداري برگزار شــد و تصميمات مهمي درباره برگزاري اردوهــاي تيم ملي وزنهبرداري بزرگســاالن و آمادهســازي اين تيم براي حضــور در رقابتهاي جهانــي ۷۱۰۲ آمريكا گرفته شــد. در اين نشســت كه قرار بود ۲۱ شــرط ســرمربي تيم ملي وزنهبرداري مورد بررســي قرار بگيرد، با حضور اعضا مورد بحث قرار گرفت و از ســوي اعضاي شــورا تاييد شــد.از نــكات جالب توجه اين نشســت حضور كيانوش رســتمي بود كه بعد از ارائه توضيحات كامل از ســوي او و تبادل نظر اعضاي شــوراي فني، قرار شد كه اين قهرمان نامي وزنهبرداري ايران با مربي مورد عالقه خود كه مورد تاييد فدراســيون وزنهبرداري هم باشــد، در تمرينات حاضر شــود.

كيانوش رستمي مدتي است كه از حضور در اردوي تيم ملي وزنهبرداري زير نظر ســجاد انوشيرواني ســر باز ميزند. او مدتهاست كه معتقد اســت به تنهايي ميتواند تمرين كند و با همين تنهايــي تمرين كردن هم ميتواند به موفقيتهــاي مهم در ســطح جهان و المپيك دســت پيدا كند. البته بايد به يك نكته اشاره كرد كه ورزش وزنهبرداري بهعنوان يك ورزش ركوردي و انفرادي در دنيا مرســوم اســت كه ورزشــكاران به تنهايي تمرين میكنند. كاري كه در ســال 2016 هم كيانوش براي بازيهاي المپيك ريو با هماهنگي فدراسيون انجام داد و به موفقيت بزرگي هم رسيد.

بعــد از بازيهــاي ريو فدراســيون ديگر موافــق ادامه اين روند نبــود و به همين دليل هــم اعالم كرد اجازه تنهايي تمرين كردن را به هيچ وزنهبرداري نميدهد و همه بايد در اردوها حاضر شوند. تصميمي كه كيانوش هرگز حاضر به تمكين از آن نشــد. فدراسيون قراردادي را تعيين كرد كه ورزشــكاران با حضور در اردوي تيــم ملي بايد آن را امضا ميكردند اما كيانوش حاضر به اجراي آن هم نشد. تا اينكه فدراسيون وزنهبرداري او را به نشســت شوراي عالي فني دعوت كــرد تا در حضــور اعضاي اين شــورا درباره او بحث شــود. روز پنج شنبه كيانوش به نشست شــوراي فني آمد و بعد از چند ساعت بحث و تبادل نظر در نهايت اعضاي شورا براي حل مشكل كيانوش رســتمي بر سر دو گزينه به نتيجــه رســيدند. گزينه اول ايــن بود كه رســتمي بهعنوان ركورددار وزنهبرداري جهان و المپيك و ســرمايه ملــي ورزش ايران مورد حمايت قــرار بگيرد و فدراســيون وزنهبرداري امكانــات و تجهيزات مورد نياز او را فراهم كند تا مليپوش دســته ۵۸ كيلوگــرم همراه يك مربي كه مورد تاييد او و فدراسيون وزنهبرداري باشــد، تمرينات خود را آغاز كند. ضمن اينكه رستمي ميبايســت در هر زمان كه فدراسيون وزنهبرداري و ستاد ملي مبارزه با دوپينگ(نادو) تعييــن كنند، مهياي آزمايش دوپينگ باشــد. هرگونه ارتباط او با اردوهــاي تيم ملي بايد از طريق فدراســيون صورت گيرد و او ميبايست يك قرارداد رســمي با حفــظ تمامي مقررات جاري با فدراســيون منعقد كنــد. گزينه دوم براي رايگيري هم اين بود كه انسجام تيم ملي به صورت يكپارچه تمرين كردن حفظ شــود و هركس در اين خصوص بايد تابع اتحاد جمعي باشــد و همه در اين خصوص يكسان هستند. يعني كيانــوش مثل بقيه نفرات به اردو آمده و در تمرينات با رعايت تمامي قوانين حاضر شود، در غيــر اين صورت ديگــر در تيم ملي حضور نداشته باشد. با بررســي جداگانه اين دو مورد و شــور اعضا، راي گيري انجام شد و در نهايت گزينه اول راي آورد و قرار شد كيانوش رستمي تــا 10 روز آينده گزينه مــورد وثوق خود را به فدراسيون معرفي كند تا تمرينات را شروع كند.

اين تصميم فدراسيون وزنهبرداري اگر چه با عرف بينالملل خيلــي منافات ندارد و حتي در داخل ايران هم نظير اين ســابقه دارد اما در نوع خود عجيب و غير قابل باور است. بخصوص وقتــي اين تصميــم در كنار شــروط 4 و 10 ســرمربي تيم ملي قرار بگيرد، تناقضها بيش از گذشــته آشكار خواهد شد و ميتواند تبعاتي را به لحاظ فني داشته باشد. سرمربي تيم ملي 12 شــرط خود را به فدراسيون اعالم كرده بود كه در شروط 4 و 10 خواهان داشتن اختيار تام در مورد وضعيت ورزشكاران و تيم تا مسابقات جهاني و همچنين اختيار كامل مســائل فني و درون اردويي شده بود كه در اين نشست تمامي اين 12 مــورد و از جمله اين دو شــرط مورد تاييد قرار گرفته اســت. چطور ســرمربي تيم ملي وزنهبرداري درباره تمامي مســائل اردوي تيــم ملي اختيار تام دارد امــا نميتواند درباره نوع تمرين كردن كيانــوش نظر بدهد؟ چگونه ســرمربي تيم ملي ميتوانــد در مورد وضعيت ورزشــكاران و تيم اختيار تام داشــته باشد اما به كيانوش رســتمي نتواند بگويد كه چگونه در اردوي تيم ملي حاضر شود و چگونه وزنه بزند؟ اين تناقضها همه از تصميم اخير شوراي فني بيرون زده است.

نمونه داخلي تصميم فدراسيون وزنهبرداري در ســال 2011 در كشتي وجود داشت. جايي كه حميد سوريان در آستانه حضور در مسابقات جهاني اســتانبول نتوانست در تمرينات شرايط خوبي را داشته باشد. او از حضور در رقابتهاي جهاني انصــراف داد و براي ســال 2012 هم خواهــان حضور ناصر نوربخــش در اردوي تيم ملــي و كار كردن بــا اين مربي شــد. در آن مقطع محمد بنا با وجودي كه با ناصر نوربخش اختــالف نظر داشــت اما از او خواســت كه به اردوي تيم ملي بيايد و بهعنوان مربي تخصصي ســوريان با او كار كند. حاصل اين تصميم هم مدال طالي نابغه كشــتي ايران در لندن بود. يا در ورزش دو و ميدانــي كه آن هم يك ورزش انفرادي است بسياري از قهرمانان و ورزشكاران اين رشــته هم به تنهايي تمرين ميكنند و در مسابقات جهاني حاضر ميشــوند. بنابراين در ايران هم نمونههايي داشــتيم اما موضوعي كه نگرانيهــاي زيادي را به وجــود آورده و باعث شده تا همه نگران شــرايط اردوهاي تيم ملي باشند، اين اســت كه اوال اين نوع تمرين تا به حال در وزنهبرداري ايران مرسوم نبوده و از آن بهعنوان ورزشــكار ساالري ياد ميكنند و دوم، نوع مديريت اين نوع تمرين كردن است. به نظر ميرسد كه اگر قرار اســت كيانوش رستمي با مربي خــودش تمرين كند بايد خارج از اردوي تيم ملي و به تنهايي كار كند و مسووليت نتايج و اتفاقاتي كه براي او رخ ميدهد را هم خودش به گردن بگيرد.

البتــه اينجا چند ســوال بي جــواب هم وجود دارد. آيا ســجاد انوشــيرواني در جريان اين تصميمات قرار داشت و با هماهنگي او اين تصميم اتخاذ شــد، با توجه به اينكه نواب نصير شــالل به نمايندگي از او در اين نشست حضور داشــت؟ يا اينكه با توجه به اتخاذ اين تصميم آيا او حاضر به ادامه فعاليت بهعنوان ســرمربي است يا نه؟

نمونه داخلي تصميم فدراسيون وزنهبرداري در سال ۱۱۰۲ در كشتي وجود داشت. جايي كه حميد سوريان در آستانه حضور در مسابقات جهاني استانبول نتوانست در تمرينات شرايط خوبي را داشته باشد. او از حضور در رقابتهاي جهاني انصراف داد و براي سال ۲۱۰۲ هم خواهان حضور ناصر نوربخش در اردوي تيم ملي و كار كردن با اين مربي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.