تیم ملي با نام شهیدخرازي به قهرماني جهان ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیم جوانان جودو بدون سرمربي به ژاپن رفت ظاهرا مســووالن فدراسيون جودو با امير قاسمينژاد مربي تيم حكمي از ســوي رييس فدراســيون بهعنوان مربي تيم ملي جوانان ملي جوانان قطع همكاري كردند! تيم ملي جودو كشورمان بامداد روز انتخاب شــده بود، اين روزها در كنار مليپوشان حضور ندارد و طبق جمعه براي حضور در اردوي مشــترك راهي كشور ژاپن شد، طبق تصميمات مســووالن فدراســيون از جمع كادرفني كنار گذاشــته برنامهريزي مســووالن فدراسيون مليپوشان كشورمان به مدت 10 شده اســت.تيم ملي جوانان فروردينماه ســال جاري در مسابقات روز با تيم ملي اين كشور يك اردوي مشترك برگزار خواهند كرد. در بينالمللي آلمان و در اردوي مشترك ازبكستان حضور پيدا كرد كه تركيب اعزامي تيم ملي به اين اردوها، تعدادي از جوانان مليپوش نيز اميرقاسمينژاد بهعنوان مربي تيم ملي فعاليت ميكرد اما گويا پيش به همراه بزرگساالن در قالب يك تيم به اين اردوها اعزام شدهاند. اين از اعزام جودوكاها به اردوي مشترك ژاپن، مسووالن فدراسيون با اين در حالي است كه امير قاسمينژاد همراه جوانان به ژاپن نرفته است. مربي قطع همكاری كردهاند. در حال حاضر محمد منصوري هدايت

طبق آخرين خبرها، اميرقاســمي نژاد كه ســال گذشته طي تيم ملي جوانان، اميد و بزرگساالن را برعهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.