تمجيد از حضور بيرالوند در توكيو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسيون جهاني وزنهبرداري گزارشي از كيفيت مسابقات جهاني جوانان ارائه كرد كــه در آن از رضا بيرالونــد مليپوش ايران بهعنوان يكي از بهترين ورزشــكاران حاضر در مســابقات نام بــرد. فدراســيون جهاني وزنهبــرداري )IWF( گزارشــي از كيفيت مسابقات وزنهبرداري قهرماني جوانان جهان كه از روز گذشته در توكيوي ژاپن آغاز شده است، ارائه كرد.

سايت فدراسيون جهاني وزنهبرداري در اين باره نوشت: 26۵« ورزشكار 10۸( دختر و ۷۵1 پسر) از 0۵ كشــور رقابت خود را از امــروز در پايتخت ژاپن آغــاز كردند. تعداد كشورهاي شــركت كننده در بخش دختران 1۳ كشــور و در بخش پســران ۵4 كشــور است.»

اولين دوره رقابتهای جوانان در ســال ۵۷۹1 و در مارســي برگزار شــد اما ركورد بيشــترين كشور شــركت كننده مربوط به رقابتهاي سال 200۷ بود كه در پراگ چك ۹4 كشور در مسابقات قهرماني جوانان جهان شركت داشتند. اكنون در ژاپن تعداد كشورها بيشتر شده است. بزرگترين وزنهبردار شركت كننده در اين دوره از رقابتها 20 سال سن دارد و جوانترين ورزشكار شركت كننده نيز متولد ســال 2002 اســت. در بخش مردان دارنده مدال برنز دسته 6۵ كيلوگرم قهرماني جوانان آســيا 2016 و قهرمان دســته 62 كيلوگرم نوجوانان جهان 201۵ حضور دارند.

در ادامــه ايــن گــزارش آمده اســت: «هيجــان انگيزترين رقابت در دســته ۹6 كيلوگــرم خواهد بود كــه كالرنس كامينگز از آمريكا، دارنده ســه مدال طالي قهرماني نوجوانان و جوانان جهان با لوزانو ماســكوئرا از كلمبيا و قهرمان نوجوانان جهان در ســال 201۵ رقابت نزديكي را خواهند داشــت. در دسته ۷۷ كيلوگرم هم يوسن لوپز از كلمبيا ركورددار نوجوانــان جهان و قهرمان جوانان جهان در سال 201۵ است كه انتظار ميرود عملكرد فوقالعادهاي را از خود نشان دهد.»

در ادامه اين گزارش به حضور برخي از چهرههاي درخشــان و آينده دار وزنهبرداري اشــاره شده است: «در دســته 4۹ كيلوگرم ورزشــكاران بســيار خوبي حضــور دارند. پيروهوف، دارنده مدال برنز قهرماني جوانان اروپــا در ســال 201۷ و فرخ ســوبيروف از ازبكســتان، قهرمان آســيا در ســال 201۷ و قهرمان جوانان جهان در ســال گذشــته نمونهاي از اين نفرات هستند. در دسته ۵01 كيلوگرم هم رضا بيرالوند، نفر ســوم جوانان جهان در ســال ،2016 سامول گاسپاريان از ارمنستان و داتو ختســورياني از گرجستان رقابت ميكنند. در دســته فوق سنگين هم شــاخصترين چهره ســيمون مارتيروسيان ارمني اســت كه دارنده مدال المپيك ريو و قهرمان جهان و اروپا است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.