اخراج مصر از مسابقات وزنهبرداری جوانان جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مصر بــه دليــل مثبــت شــدن آزمايــش دوپينگ وزنهبردارانش در مســابقات قهرمانــي نوجوانان و جوانان آفريقا از مسابقات قهرماني جوانان جهان كنار گذاشته شد.

دو وزنهبردار 14 ساله در ميان هفت وزنهبردار مصري قرار دارند كه آزمايش دوپينگ آنان در مســابقات قهرماني نوجوانان و جوانان آفريقا مثبت شد و حاال مصر از مسابقات قهرماني جوانان جهان كنار گذاشته شد.

اگر توضيحاتي كه فدراسيون مصر ارائه ميكند مورد قبــول واقع نشــود، مقامات مصري، ورزشــكاران و يا كل فدراسيون با محروميت طوالني مدت مواجه خواهند بود.

همچنين فدراسيون وزنهبرداري مصر با جريمه نقدي 0۵2 هزار دالري نيز روبهرو است.

با توجه بــه اولتيماتومي كه كميته بينالمللي المپيك به فدراســيون جهاني وزنهبرداري نسبت به دوپينگ داده است، IWF (فدراســيون جهاني وزنهبرداري) نيز تصميم گرفتــه جريمههاي ســنگيني را نســبت به كشــورهايي كــه آزمايــش دوپينگ ورزشكارانشــان مثبت ميشــود اعمال كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.