پاريسيها به دنبال سانچس، دوناروما و امباپه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - جاناتان جانسون ‪Jonathan Johnson‬

پاري ســنژرمن ديگر به خريد پير امريك اوباميانگ عالقهاي ندارد، چرا كه آنترو هنريكه، مدير ورزشــي اين باشگاه بر اين باور اســت كــه اوباميانگ ارزش پرداخت اين همه پول را ندارد.

ماه گذشته بود كه اين مهاجم گابني در آســتانه پيوســتن به جمع پاريسيها بــود اما اعالم شــد كه هنريكــه پس از آنكه مديريت ورزشي باشگاه را به دست گرفت، حرف آخر را در اين زمينه خواهد زد. اين مدير پرتغالي معتقد اســت كه پرداخت 85 ميليون يورو براي اوباميانگ به دورتموند و پرداخت دســتمزد ساالنه حداقــل 10 ميليون يورو بــه خود اين بازيكن، بسيار زياد است.

بــه اين ترتيب پياسجــي ديگر به خريــد او عالقه ندارد و به ســراغ گزينه مورد عالقــه اوناي امــري خواهد رفت، يعني الكسيس سانچس. اگر سانچس در تابستان آرسنال را ترك كند، احتماال به پاريس خواهد رفت.

هنريكه از زماني كه به پاريس رفته، تمركز باشــگاه را روي حفــظ بازيكنان جوان تيم گذاشــته، مانند ماركو وراتي، ماركينيوش و آدريــن رابيو. او همچنين به دنبــال اين بوده كه آينــده بازيكنان باتجربه تيم روشــن شود، مانند ماكسول و تياگو موتا.

انتظــار مــيرود ماكســول پس از كنارهگيري از فوتبال، دســتيار هنريكه در پست مديريت ورزشي باشگاه شود يا اينكه بهعنوان واســطه آكادمي جوانان و تيم اصلي كار كند.

از سوي ديگر گفته ميشود كه موتا قراردادش را يك ســال ديگر با باشــگاه تمديد خواهد كرد و ســپس به كادر فني ملحق خواهد شد.

از ســوي ديگــر، خبر رســيده كه پياسجي بهشدت به خريد جيانلوييجي دونارومــا، دروازهبــان ميــالن و كيليان امباپه، پديده موناكو عالقه دارد. هرچند كه خريد اين دو بازيكن بســيار دشــوار اســت، بهويژه امباپه اما گفته ميشــود هنريكه از حــاال تالشهايش براي خريد دوناروما را شروع كرده است.

هنريكه در روزهاي گذشته به ميالن رفته و با دوناتو ديكامپلي، ايجنت وراتي و الســاندرو كانووي، ايجنــت موتا ديدار كرده است.

او همچنين ســران ميالن را مالقات كرده و دربــاره دونارومــا صحبت كرده اســت. همچنين گفته ميشود ميالنيها هم به دنبال گرگور كريچووياك، هافبك پاري ســنژرمن هســتند. او در پاريس نتوانسته جا بيفتد.

هنريكــه همچنين بــا مقامات اينتر ديدار كــرده و درباره كريچووياك، آنخل ديماريا، لوكاس مورا، ايوان پريشــيچ و جفري كوندوگبيا صحبت كرده است.

منبع: سايت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.