پيكفورد سومين دروازهبان گران تاريخ

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اورتون نشان داده كه براي مبارزه كســب ســهميه ليگ قهرمانان اروپا آماده اســت و ميخواهد 70 ميليون پوند براي اين هدف هزينه كند.

در پنجشــنبه شــلوغ گوديسون پارك، رونالد كومان توانســت جوردن پيكفــورد، دروازهبان ســاندرلند را با 30 ميليون پوند بخــرد كه در تاريخ اورتون بي ســابقه اســت، همچنين ديوي كالسن، هافبك آژاكس با 23/6 ميليون پوند خريداري شد.

امبايه نيانــگ هم احتماال ظرف چند روز آينده به تيم ليورپولي ملحق ميشــود بعد از آنكه به همراه كالسن در زميــن تمرين فينچ فــارم حاضر شد. بال فرانسوي 15/7 ميليون پوند قيمت دارد.

جيلفي سيگوردســون از سوانزي و مايــكل كيــن مدافع برنلــي ديگر بازيكنان مد نظر اورتون هستند.

اما پيكفورد 23 ســاله در جريان تمرين تيم زير 21 ســال انگليس در لهستان با نماينده اورتون ديدار كرد و بهعنوان سومين دروازهبان گران تاريخ قراردادي با باشــگاه بست كه تا سال 2022 اعتبار دارد.

جانلوييجي بوفون و ادرسون كه تازه به منچسترسيتي رفته نفرات قبل از او در اين فهرست هستند.

اورتون بــراي او 25 ميليون پوند داده و 5 ميليــون هــم بســتگي به عملكرد تيم و شخص او دارد.

پيكفورد كه به همراه ســاندرلند بــه دســته پايينتــر ســقوط كرد ميخواهــد در يــورو 2017 تيم زير 21 ســال انگليس را همراهي كند. او همچنين يكــي از نامزدهاي دريافت جايزه بهترين بازيكن جوان ليگ برتر در فصل اخير بود.

مربي هلنــدي در فصل -2017 2016 هم مارتن اســتكلنبورگ و هم جوئل روبلــز را درون دروازه قرار داد اما پيكفورد شماره يك فصل آينده او خواهد بود.

كومــان گفت: «خوشــحالم كه موفق شــديم او را بخريم چون خريد مهمي بــراي باشــگاه خواهــد بود. جوردن يك حرفهاي بااستعداد است كه انگيزه زيــادي براي موفقيت دارد و اين براي ما كه ميخواهيم در چند فصل پيش رو پيشــرفت كنيم، خيلي مهم است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.