پيكه بازيكنان بارسا را با شكلك توصيف كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جرارد پيكه از مســابقه «ايموجي» (شــكلك) كه شــبكه تلويزيوني بارسا بــراي بازيكنان باشــگاه جهت توصيف همتيميهايشان فراهم آورده، استفاده كرده است تا آنها و همچنين خودش را با استفاده از شكلكها وصف كند. پيكه براي خــودش از ايموجي عينك دودي استفاده كرده است.

او دروازهبان بارسلونا مارك آندرهتر اشــتگن را ايموجي غمگين و در حال گريه وصــف كرده در حالــي كه براي توصيف سرخيو بوســكتس، از ايموجي پليس استفاده كرده است.

آنــدرس اينيســتا، كاپيتــان تيم بهعنوان يــك مرد اهل خانواده توصيف شده اســت در حالي كه آردا توران هم با ايموجي گوشــي تلفن همراه توصيف شده است.

اما بــراي توصيــف مثلث معروف خــط حمله بارســاييها يعني مســي، ســوارس و نيمار، پيكه از ايموجيهاي جالبتري اســتفاده كرده است. مدافع مياني اســپانيايي آبــي و اناريها براي توصيــف لوييس ســوارس از ايموجي همبرگر و نيمرو، بــراي توصيف ليونل مســي از يك جام طاليي و براي وصف نيمار از دسته كنســولهاي بازيهاي ويدئويي استفاده كرده است.

در مســابقه ايموجــي شــبكه تلويزيوني باشگاه بارســلونا، هر يك از بازيكنان اين تيم ايموجيهاي خودشان را انتخــاب كردهاند امــا ايموجيهايي كه پيكــه انتخاب كرده بعضــا غافلگير كنندهتر بودهاند، بهعنوان مثال او براي رافينيا از ايموجي شــبح استفاده كرده است و از آن عجيبتر اينكه براي خاوير ماسكرانو از ايموجي الك ناخن استفاده كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.