همه بخت قهرماني دارند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جــام كنفدراســيونهاي 2017 از امروز آغاز ميشود و بررسي ميكنيم كه هر كــدام از تيمها چرا ميتوانند قهرمان باشند يا نباشند.

گروه مكزيك: تنهــا تيمي كه ســابقه قهرماني در اين جام را در ميان تيمهاي حاضر دارد با تجربه امثال رافائل ماركس، آنــدرس گــواردادو و بازيكن روي فرمي مثل كارلوس وال مطمئنا يكي از مدعيان اســت اما خاوير ارنانــدس، چيچاريتو، گلزن هميشــگي مكزيك در بوندسليگا با قحطي گل بي ســابقهاي روبهرو شده و يكشــنبه قبل مقابل آمريكا به شــكل آزاردهندهاي خاموش بود. در تيم خوان كارلــوس اوســوريو، وال عقبتــر بازي ميكند و چيچاريتو بايد در گلزني موفق باشد.

نيوزيلنــد: پنالتي به اين مســابقات برسد. اگر باالتر از هر كدام از تيمهاي گروه A، مكزيك، پرتغال و روســيه قرار بگيرد، فتح بزرگي كرده.

پرتغال: در 13 ماه اخير، كريستيانو رونالدو موثرترين فوتباليست جهان بوده و وقتي مورد حمايت آندره ســيلوا و برناردو ســيلوا -كه اخيرا با انتقالي گرانقيمت به ترتيب به ميالن و منچسترسيتي رفتهاندقرار بگيرد، پرتغــال صاحب خط حملهاي ترس آور ميشــود اما برخي ســتارههاي تيم فاتح يورو 2016 مثل روي پاتريسيو، پپه و رناتو ســانچس يك فصل ناموفق را در اســپورتينگ ليســبون، رئال مادريد و بايرنمونيخ سپري كردهاند.

روســيه: از ســال 1997 كه جام كنفدراسيونها شــروع شده از هفت دوره ســه بار ميزبــان قهرمان شــده. حمايت هــواداران مهم اســت و هــر بازيكني در تيم روســيه به دنبال اثبات تواناييهايش در تيم ميزبان جام جهاني اســت. فيودور اســمولوف، مهاجم كراسنودار و آقاي گل دو فصــل اخير ليگ برتر روســيه كليدي است. افت كيفيت تيم روسيه در سالهاي اخير فاحش بوده. ســرگي ايگناشويچ 37 ســاله بعد از يوروي فاجعه بار براي روسيه بازي نكرده و تيم استانيسالو چرچسوف از داشــتن ابزاري كليدي در خط ميانه مثل آندري آرشاوين محروم است.

گروه اســتراليا: با كاپيتاني تيم كيهيل 37 ســاله، اســتراليا بعد از پرتغال، آلمان و شيلي بهترين است، تيم هيجانانگيزي دارد، آرون مــوي و مايل يديناك در خط مياني جفت شدهاند و متيو رايان با مارك شــوارتزر براي رســيدن بهعنوان بهترين دروازهبان 25 ساله اســتراليا رقابت دارد. تيم آنگه پوستكاوغلو نقاط ضعف زيادي دارد بخصــوص در دفاع كه بيلي رايت در بازي دوستانه سهشنبه با برزيل چند ثانيه بعد از شروع بازي توپ را لو داد و استراليا اولين گل از شش گل را خورد.

كامــرون: روحيــه تيمي بــود كه ضعيفترين تيم ســالهاي اخير كامرون را بــه جــام ملتهــاي آفريقا رســاند به لطــف مهارتهاي مديريــت هوگو بروس بلژيكي. چهرههاي آشــنا مثل كريستين باســوگوگ، بهترين بازيكــن جام ملتها، آماده درخشش در روسيه هستند. كامرون در مســابقات گابن به خاطر ضعف امثال الجزاير، ساحل عاج و سنگال قهرمان شد؛ داشــتن چنين انتظــاري از آلمان جوان، پرتغال رونالدو و شــيلي هميشه خطرناك بيهوده است.

شــيلي: نخســتين حضور در جام كنفدراسيونها به خاطر دو قهرماني پياپي در كوپاآمريكا است. اتكاي تيم به الكسيس ســانچس، آرتورو ويدال و البته گري مدل است و ميتواند برابر هر حريفي خطرناك باشد. تيم خوان آنتونيو پيتزي در سه بازي دوســتانه منتهي به مسابقات، سه سيستم متفــاوت را امتحان كرد كه نتيجه خاصي نداشــت. شــيلي مدعي قهرماني است به شــرطي كه امثال ادواردو وارگاس خودي نشــان دهنــد و اين تيم بيــش از حد به سانچس و ويدال متكي نباشد.

آلمان: در حالي كه پرتغال بازيكنان باتجربــهاي را دعــوت كــرده، 17 تا از بازيكنان آلمان 25 ســال يا كمتر دارند. گروه باانگيزهاي است و برخي پديدههاي بوندسليگا مثل جاشوا كيميش، جولين برانــدت و تيمــو ورنر در آن به چشــم ميخورند و شايد قويترين تيم مسابقات را تشــكيل دهنــد اما يواخيــم لوو اين مسابقات را جدي نگرفته و يك ماه پيش گفته بود: «احتماال ناراحت نميشوم اگر اين جام در سال 2021 برگزار نشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.