اينتر به يونايتد: قيمت پريشيچ 55 ميليون يورو است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نقــل و انتقاالت ليگ برتر آغاز شــده اســت اما آيا تيمهــا از خريدهــاي فصل پيششان درس ميآموزند؟ در تابستان سال گذشته، هم خريدهاي فاجعهباري انجام شد و هم بازيكنان ارزشمندي انتقال يافتند اما كدام بازيكنان سودمند بودند و كدامها ناكام ماندند؟

در سال گذشــته، باشــگاههاي ليگ برتــري تنهــا بــراي خريــد 50 بازيكن 957/400/000 پونــد خــرج كردند. آنها گرانترين بازيكنان خريداريشــده در سال گذشــته بودند. لسترســيتي، مدافع عنوان قهرماني بدترين خريدها را داشــت. اسالم ســليماني، احمد موسي و نامپاليس مندي، به ازاي هر دقيقه بازيشــان 03هزار پوند خرج روي دست باشگاه گذاشتند.

دو باشــگاه منچســتري در رده بعدي بدتريــن خرجكننــدگان قــرار ميگيرند. خريدهاي ســيتي 72هزار پوند به ازاي هر دقيقه بازي خرج به همراه داشــتند و اين عدد براي يونايتد 22هزار پوند بود.

موسي سيســوكو بدترين خريد فصل بود. تاتنهام به ازاي هر موقعيت ايجادشــده يــا گل بــه ثمر رســيده از ســوي او، 17 ميليــون پوند پرداخت! كافي اســت او را با زيركانهترين خريد فصل مقايســه كنيد كه متي فيليپس از وستبروم بود. او به ازاي هر موقعيت، پاس گل يا گل تنها 663هزار پوند خرج روي دست باشگاه گذاشت. اين مبالغ بر اساس هزينه انتقال بازيكن و دستمزد او است. ناتان ردموند، ناصر شادلي، جو آلن و اندروس تاونســند هم جزو پنج خريد برتر تهاجمي بودند.

جان استونز در منچسترسيتي به ازاي هر تكل و قطع تــوپ حدود 003هزار پوند گرفت. اين عدد براي شــكودران موستافي 261هزار پوند و براي اريك بيلي 931هزار پوند بود.

بهترين خريــد دفاعي هم يوئل ماتيپ براي ليورپول بــود. او بهصورت آزاد به اين باشــگاه پيوســت و تنها خرجي كه براي او شــد، دســتمزدش بود. ماتيپ به ازاي هر

اينتر به منچستريونايتد اعالم كرده كه از قيمت اعالمي براي ايوان پريشــيچ كوتــاه نميآيد. اينتر قيمــت اين بال را 55 ميليون يورو اعالم كرده اســت. ژوزه مورينيو، مربي يونايتد اين بازيكن كروات را بهعنوان يكــي از اهداف كليدياش در نقل و انتقاالت در نظر گرفته است. منابع نزديك به دو باشگاه اعالم كردهاند كه دو طرف در روزهاي اخير جلسه داشتهاند و بر سر انتقال اين بازيكن مذاكره كردهاند.

يونايتد بر اين باور اســت كه قيمت پريشيچ نبايد بيشــتر از 40 ميليون يورو باشــد اما اينتر حاضر نيســت قيمت اين اقدام دفاعي مثبت، تنها 12هزار پوند هزينه داشت.

زالتان ابراهيموويــچ بهصورت آزاد به يونايتد پيوست و گلهاي زيادي هم زد اما فرناندو يورنته با تنها 395هزار پوند به ازاي هر گل، موثرترين مهاجم انگليســيها بوده اســت. زالتان با 376هزار پوند به ازاي هر گل دوم اســت و باالتر از كريستين بنتكه، آندره آيو و سليماني قرار ميگيرد. در سوي ديگــر، خرج لوكاس پرس بــه ازاي هر گل 21 ميليــون پوند بوده و بورخا باســتون و وينسنت يانســن با 17/8 و 10/3 ميليون پوند در ردههاي بعدي هستند. بازيكن سابق بوروسيا دورتموند را كاهش دهد. يونايتد ميخواهد پيشــنهاد دادن پاداش را به اينتــر بدهد كه طبق آن، بر اساس عملكرد پريشــيچ، مبلغ پرداختي آنها به اينتر ممكن اســت بيشتر شود اما باشگاه ايتاليايي ميخواهد كه كل مبلغ را يكجا بگيرد.

آنتــوان گريزمــان، هــدف اصلــي منچستريونايتد در اتلتيكو مادريد ميماند و يونايتد به اين ترتيب نتوانسته بازيكنان تهاجمي مورد عالقهاش را تاكنون بخرد. آنهــا اعــالم كردهاند كه قــرارداد زالتان ابراهيموويچ را هم تمديد نخواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.