شكايت استقالل از جباروف به فيفا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرور جبــاروف بعــد از مدتهــا بياعتنايي به تماسها و رايزنيهاي صورت گرفته از استقالل بعد از حضور در تهران با تيم ملي ازبكستان اين فرصت را در اختيار مســووالن باشــگاه تهراني گذاشــت تا در نشســتي با اين بازيكن و مديربرنامههايش در خصوص شــرايط قرارداد و همكاري در ليگ هفدهــم پاي ميز مذاكره بنشــينند. جلسهاي شبانه كه نه تنها نتيجه مثبتي در پي نداشت بلكه لج و لجبازي بيشتر طرفين و تهديد آنها به شكايت پرونده اين همكاري را به ســمت و ســويي برد كه كمتر كسي انتظار آن را داشت.

مديران اســتقالل بعد از چند جلســه مذاكــره با مديربرنامههــاي اين بازيكن در حالــي با جبــاروف رودررو شــدند كه اين بازيكن با پافشــاري بر اينكــه نميتواند در اســتقالل به ميدان برود زير بار توافق اوليه خود نرفت تــا آبيهاي پايتخــت تصميم به شــكايت از اين بازيكن بــه فيفا بگيرند. باشگاه اســتقالل با اســتخدام يك وكيل مســتندات خود را به فيفا ارائه كرد تا اين نهــاد بينالمللي درباره پرونده مرد ســال فوتبال آسيا و مليپوش ازبك تصميمگيري كند. مدير برنامههــاي اين بازيكن پيش از اين اعالم كرده بود كــه جباروف در ايران تنها براي ســپاهان بازي خواهــد كرد اما اســتقالليها عقيده دارند اين بازيكن بايد براي شــروع فصل به استقالل بازگردد و با استناد به قراردادي كه با اين باشگاه دارد در ليگ هفدهم پيراهن اين تيم را بر تن كند.

با اين تفاسير بايد منتظر قطعي شدن حضــور جباروف در اصفهــان براي امضاي قرارداد جديد با ســپاهان بود، وعدهاي كه مديران باشــگاه اصفهاني از مدتها قبل به طرفــداران خود داده بودنــد و با اطمينان خاصي از كامل بودن مدارك و مســتندات خود در قبال خريد اين مليپوش پا به سن گذاشته ازبك خبر ميدادند تا به اين ترتيب تهديد به شكايت فيفا از سوي استقالليها نيز كارســاز نباشــد. حاال كار اســتقالل با جباروف به شكايت خواهد كشيد.

اســتقالل در نيمفصــل دوم ليــگ شانزدهم از پنجره نقل و انتقاالت زمستاني محروم شد و نتوانســت با جباروف قرارداد ببندد اما آبيها مدعي هستند قبل از اينكه جباروف به ســپاهان برود، قــراردادي بين استقالل و جباروف منعقد شد كه براساس آن ايــن بازيكــن بايــد در ليــگ هفدهم براي اســتقالل بــازي كند امــا جباروف و مديربرنامهاش مدعي هســتند كه استقالل هيچ مالكيتي نســبت به اين بازيكن ندارد و جباروف ميتواند خودش تصميم گيرنده باشــد. با توجه بــه اينكــه طرفين حاضر نيســتند به هيچ صورت كوتــاه بيايند كار آنها به شــكايت رســيده و استقالل از فيفا ميخواهد براي اين پرونده تصميم بگيرد.

بايد ديد كه بعد از شكايت استقالل به فيفا اين مقــام مرجع حق را به كدام طرف ميدهد. اســتقالل اگر در اين ماجرا چهره پيروز نباشد براي فصل آتي بايد به فكر يك هافبك بازيساز باشد وگرنه كارش به مشكل ميخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.