وريا به احتمال زياد ميماند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با منتفي شــدن آبي پوش شدن دوگزينه مورد نظر استقالل در پست دفاع راســت، به نظر ميرسد ماندن وريا غفوري در اين تيم قطعي است. استقالليها قصد داشــتند در فصل نقــل و انتقــاالت عقيــل كعبي و يا مهدي شيري را جذب كنند كه يكي از استقالل خوزستان با سايپا قرارداد امضــا كرد و ديگري هــم قراردادش را بــا پيكان تمديد كرد تا مشــخص شــود مدافع مليپوش آبيها در اين تيم ماندني اســت. البته از ابتدا هم مشــخص بود باشگاه اســتقالل در جــذب اين 2 بازيكن جدي نيســت چراكه با وجــود مصدوميتهاي وريا غفوري در اين فصل، او سطح باالتري از اين بازيكنان دارد كه اگر نداشت، هرگز يكــي از بازيكنان مورد اعتماد كارلوس كيروش نبود.

او درفصل گذشــته مصدوم شد ولي با اين وجود با بدنســازي خوب ميتواند شــرايط خوب خــود را در فصــل آينده پيدا كنــد و به يكي از بازيكنــان تاثيرگــذار تيمش تبديل بشود.

البته تنها يــك امكان در مورد جدايي غفــوري وجود دارد و آن هم اين است كه رامين رضاييان تصميم بگيرد با اســتقالل قرارداد امضا كند كه با توجه به ريسك باالي اين اتفاق در ســال منتهي به جام جهاني كمي بعيد اســت اين موضوع عملي شده و جنبه واقعيت به خود بگيرد.

غفوري در حــال حاضر منتظر پيشــنهاد تمديد قرارداد از ســوي باشــگاه اســتقالل اســت تا بتواند تمرينات بدنسازي خود را با بازيكنان ايــن تيم آغــاز كند. وريــا خودش دوست دارد در اســتقالل بماند؛ اين بازيكــن در مصاحبه اخير خود گفته بود كه بعد از باخت اســتقالل مقابل العين دوست ندارد اين تيم را با اين ناكامي ترك كند. با توجه به شرايط طرفين به نظر ميرســد كه غفوري هم تــا حدود زيادي شــانس تمديد قرارداد را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.