چشمي هم 2ساله بست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك استقالل قراردادي دو ساله بــا اين تيــم امضا كرد. روزبه چشــمي بازيكن استقالل قرارداد خود را به مدت دو فصــل ديگر بــا اين باشــگاه تمديد كرد. چشــمي ظهر پنج شنبه با حضور در دفتــر پندار توفيقــي و با تاييد مدير عامل قرارداد دوســاله خود را امضا كرد. چشمي فصل گذشــته را ابتدا به خاطر آســيب ديدگي شديد و سپس به خاطر بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه استقالل از دســت داده بود. اين بازيكن در فصل پانزدهم براي اســتقالل خيلي خوب كار كرد اما از هفته بيست و سوم رباط صليبــي پاره كرد و از مســابقات كنار رفت. اســتقالل فصــل پيش او را به دليــل مصدوميت از فهرســت كنار گذاشت تا نيمفصل دوم او را به فهرست اضافه كند اما در نيمفصل دوم استقالل از پنجره نقل و انتقاالت محروم شــد و نتوانست روزبه را به فهرست اضافه كند. چشــمي اما تا آخر فصل با استقالليها تمرين كرد و سرانجام پنج شنبه قرارداد دوســالهاي را با اين تيم امضــا كرد. با اضافه شدن چشمي به جمع استقالليها رقابت بين هافبكهاي دفاعي اســتقالل زياد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.