پيروز قرباني: واكنش استقالل به جدايي كاوه زشت بود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل اين روزها سرگرم خريد بازيكن است و در اين ميان بازيكناني را نيز از دست ميدهد. پيروز قرباني بازيكن سابق استقالل در خصوص نقل و انتقــاالت اين تيم ميگويد:«به طور حتم مربيان خواســتههايي دارند كه براســاس آن پيش ميروند. ما نميتوانيم از دور نظر بدهيم كه نقلوانتقاالت بــه چه صورت بوده اســت، چرا كه كادر فني اســتقالل براســاس نيازهاي خود بازيكن ميگيرد. تا اينجاي كار ميدانم كه ســجاد شــهباززاده و حسن بيتسعيد را جذب كردهاند كه خريدهاي خوبي هستند.»

قربانــي در مورد حرف و حديثهاي بهوجود آمده در مورد جدايي كاوه رضايي ميگويد: «فوتبال حرفهاي شده و بازيكنان از طريق مديربرنامههايشان تصميم ميگيرند. واكنش باشگاه اســتقالل نسبت به جدايي اين بازيكن را جالب نديدم. خوشــم نيامد كه استقالل چنين مطالبي را به كار برد. رضايي يك سال براي تيم استقالل زحمت كشيد. از طرفي، باشگاه استقالل بزرگتر از اين حرفهاست كه با جدا شدن يك بازيكن، بارش روي زمين بماند. اين حرفي اســت كه عليرضا منصوريان در دوران بازيگرياش به ما ميگفت. او كاپيتان اســتقالل بود و ميگفت باشگاه استقالل بزرگتر از اين است كه با رفتن يكي دو بازيكن بارش روي زمين بماند.»

او بــا بيان اينكه رضايي هم براي اســتقالل زحمت كشــيده و بايد به نظرش احترام گذاشت، ميگويد: «به نظرم، استقالل و هوادارانش بايد براي رضايي آرزوي موفقيت كنند. باشگاه استقالل هم نبايد با اين مطالب رضايي را رودرروي هواداران قرار ميداد. من پيروز قرباني باشــم يا نباشــم و فالن بازيكن باشد يا نباشد، اســتقالل هميشه خواهد بود. زشت است كه باشگاه استقالل شأن خودش را پايين بياورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.