پيام استقالل براي هواداران

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشگاه اســتقالل با توجه به فصل نقل و انتقاالت و مسائل مربوط به آن، پيامي را خطاب به هواداران اين باشگاه منتشر كرد.

متن پيام به اين شــرح است: «در شــرايطي كه باشگاه اســتقالل در پی حركت منطقــی و آرام در فصل نقل و انتقاالت اســت و براى پرهيز از آسيب هاى اقدامــات تبليغاتــی مانند ايجاد رقابت و قيمت هــاى كاذب در نقل و انتقــاالت و يا ايجــاد نگرانی بي مورد بــراى هواداران، تنهــا زمانی به اطالع رســانی می پردازد كه قــرارداد با يك بازيكن منعقد شــده باشــد، متاسفانه تعدادى از رسانهها با طرح برخی نامها آنهــا را بهعنوان گزينه هاى اســتقالل يا گزينه هايی كه اســتقالل نتوانسته آنها را جذب كند نام میبرند در حالی كه بيشــتر اين نامها در فهرست مورد نياز و در حال مذاكره اســتقالل حضور نداشتهاند.

به نظــر می رســد اينگونه اخبار در جهت همان آســيب هاى اقدامات تبليغاتی اســت. حســب اطالع واصله همچنــان مذاكــرات در فضــاى آرام و منطقی بــا بازيكنان مــورد نظر در جريان است و خبرهاى خوبی به اطالع هواداران خواهد رسيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.