نورافكن 2 ساله تمديد كرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اميــد نورافكــن بازيكن جوان اســتقالل قراردادش را به مدت دو سال با اين تيم تمديد كرد.

در حالي كه گفته ميشــد نورافكن قرار اســت با يك تيم يوناني قرارداد ببندد اما روز گذشته بنا به اعالم رسمي باشگاه استقالل اين بازيكن قراردادش را به مدت دو ســال تمديد كرد تا خيال منصوريان از اين بازيكن هم راحت باشد.

نورافكن در فصل شانزدهم يكي از بهترين بازيكنان استقالل بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.