بايد‌از‌برنامه‌كي‌روش‌حمايت‌كنیم

مگر تولید فقط پوشاك و مواد غذایي است؟ وقتي یك نفر بازیکن تولید ميكند هم جزو تولیدكننده هاست. اینها درددلهاي مجید جاللي است كه از البه الي حرفهایش مطرح ميشود؛ او كه حاال بازیکنان فصل گذشتهاش را از دست داده و براي تقویت تیمش در فصل آینده مجبور است به فکر تو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

كارلــوس كــيروش برنامــه آمادهسازياش را ارائه داده و با این برنامه احتماال لیگ سختي پیش رو داشته باشیم.

به هرحــال اگر ما انتظــار داريم در جام جهاني نتيجــه بگيريم، تك تك ما بايــد براي اين نتيجــه گيري غرامت بدهيــم. فصل پيش مگر نبــود؟ همه ما بــا تعطيليهاي مكرر هماهنگ شــديم تــا تيم به جــام جهاني رفــت. حاال هم بايد با برنامه هماهنگ شــويم تا شــاهد موفقيتهاي بعدي و صعود تيم از مرحله گروهي باشيم.

بــراي اعمــال ایــن برنامه و هماهنگي آن با برنامه بازيهاي لیگ از شما هم نظرخواهي شده است؟

واقعيت اين است كه برنامه را به ما دادند اما تنها چيزي كه توانستيم اعمال كنيم اين بود كه ليــگ يك هفته ديرتر شروع شود. درباره بقیه موارد چطور؟

تصميم گيري درباره اجرا شــدن يا اجرا نشــدن بقيه برنامه دست سازمان ليگ هم نيســت، چه برســد به مربيان. ســرمربي تيم ملــي اين برنامــه را ارائه داده و گفته اين برنامه من است. طبيعتاً تغييري هم نخواهد كرد. اينكه او بخواهد از ديدگاه خودش به ماجرا نگاه كند و ما هم از ديدگاه خودمان، نتيجهاش ميشود تضادي كه فصل گذشته شاهدش بوديم و بين ســرمربي تيم ملي و مربيان ليگ اتفاق افتاد.

تضمیني نیست كه این فصل با گذشت زمان این تضاد تکرار نشود.

به خاطر فوتبال كشور و تيم ملي مان هم كه شــده بايد در حمايت از تيم ملي با هم متحد باشيم.

همانطــور كه شــما مربیان با این اتحاد و حمایــت در صعود تیم ملي سهم داشــتید، ميتوانید در موفقیتهاي بعدي هم سهیم شوید.

من به شخصه هيچ وقت به دنبال سهم خواهي نيســتم. ميخواهم خدمت كنم و به خاطــر اين خدمت مزايايي هم ميگيرم اما به دنبال سهم خواهي نيستم.

در مصاحبهاي گفته بودید آنها كه تولید ميكنند، آخر صف هستند. هنوز معتقدید آخر صف هستید؟

اين موضوع، شــكل عمدهاي دارد. در كل كشــور ما اين مشــكل را داريم. در صنعــت، در اقتصاد و در باشــگاهها و تيمهاي فوتبال توليــد كننده آخر صف اســت. هيچ وقت توليــد نميتواند رونق بگيرد چون توليدكننده حمايت نميشود. واســطهها و مصرف كنندهها هستند كه حمايت ميشوند. ما هم بهعنوان باشگاهي كه توليد ميكنيم آخر صف هستيم. همه اينها روي كار من تأثير دارند.

قطعا هیچ وقــت جوانگرایي و اســتعدادیابي با نتیجه گرایي رابطه خوبي ندارد.

پيكان فصل گذشته جايگاه خوبي پيــدا كرده بــود و من اگر ميتوانســتم بازيكنانــم را حفظ كنم، ميتوانســتيم خيلــي قدرتمندتر از اين ظاهر شــويم. جدايــي بازيكنان تيم اما كار من را تحت تأثيــر قرار ميدهد. من هــم اگر طارمي را از پرســپوليس بگيرم ميتوانم مدعي باشم اما در نهايت ما مربيهاي متوسطي هستيم.

مقصر باشــگاه شماســت كه نميتواند پول مورد نیــاز را تأمین كند یا باشــگاههاي دیگــر كه با پیشــنهادهاي كالن، بازار را خراب ميكنند؟

بــراي اينكه مقصــر را پيدا كنيم بايد خيلي كالنتر بــه ماجرا نگاه كنيم. كل سيســتم بيمار است و مشكل دارد و موضوع مربوط به يك باشگاه و دو باشگاه نميشود.

در بحث جوانگرایي تیم اما گویا بازي تداركاتيتان با جوانان پیکان، امیدوار كننده بوده.

خيلي خيلي اميدوار شــدم و چند جوان با استعداد را توانستيم مورد ارزيابي قــرار دهيم كه بتوانيم بــه تدريج به تيم اضافه كنيم. حاال قرار است آخر هفته هم بازي تداركاتي ديگري با تيم اميد پيكان داشته باشيم كه در آنجا هم بازيكناني را شناسايي خواهم كرد.

عالوه بر این از بیرون هم بازیکن ميگیرید؟

بله، چندين بازيكن هستند كه در حال مذاكره هستيم و در هرزمان قرارداد آنها قطعي شــد، اســامي شــان را اعالم ميكنيم.

آنها بازیکنان سرشناس هستند یا نه؟

بيشــتر بازيكنان جــوان و بي نام و نشان هســتند. ما با بضاعتي كه داريم نميتوانيم به ســراغ بازيكنان شــاخص برويم و چنين هزينههايي كنيم.

ایــن جوانگرایي شــما اما به كادرفنيتان هم رســیده و با حضور مجتبي حســیني كادرفني تیم شما هم تغییر و تحولي داشته.

درســت اســت كه با حضور آقاي حســيني، توانســتيم يــك كادر جوان، پرانرژي و خوشــفكر داشــته باشيم اما مهمتر از آن اين اســت كــه من در كادر خودم همكاران بــا صداقتي دارم. ضمن اينكه بــا توجه به ســابقهاي كه مجتبي حسيني در ذوبآهن داشته، ميتواند در بحث جوانگرايي به ما كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.