محمود كريمي: اميدوارم برای سپاهان ثمر داشته باشم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمود كريمــي مهاجم كليدي و بي حاشيه سابق سپاهان كه با انتخاب كرانچار بهعنوان سرمربي به كادر فني اضافه شــده شــرايط تيمش را خوب توصيف ميكند. البته هنوز ســپاهان مثل همه تيمهــاي ليگ برتري كامل نشده است.

با اين حال كريمي بسيار اميدوار اســت كه تــا آغار ليــگ هفدهم تيم قدرتمندي روانه مســابقات شــود. او ميگويد: «درست است كه تازه شروع كرديم فكر ميكنم سپاهان هنوز جاي كار دارد تا شــكل و شــمايل يك تيم مدعي را بــه خود بگيــرد البته براي شــروع خوب بود و اميدوارم سپاهان ايــن فصل پايــان خوبي هم داشــته باشد.»

اما هنوز ليست خريد كرانچار كامل نشــده و چند نفري هم قراردادشان را تا امــروز تمديد نكردهاند. همين باعث شــده تا تمرينــات اين تيم بــا تعداد بازيكن كمتري پيگيري شــود اتفاقي كه خوشــايند كرانچار نيست: «برخي بازيكنان ليســت كرانچار جذب شده و بعضي هم جذب نشــدهاند. مشكلي هم بــا بازيكناني كه قراردادشــان به اتمام رســيده داريم كه اگــر قرارداد خود را تمديد نكنند كمي به مشــكل برميخوريم و تيم ناقص ميشود.»

كريمــي پيش از ايــن هم مدتي بهعنوان مربي روي نيمكت ســپاهان نشســته بود: «از نظر فني از تيم دور بــودم ولي من جزو خانواده ســپاهان هســتم. مدتي بازيكن سپاهان بودم و بعد مربي شدم و بعد هم هوادار و االن دوباره مربي شــدم. با شناختي كه از كرانچار داشــتم دوباره به تيم برگشتم و اميدوارم براي سپاهان مثمر باشم.» او مشــغله كاري را دليــل غيبتش در ۶ بــازي پاياني فصل گذشــته عنوان ميكند: «كمي مشــغله داشــتم و از كرانچار اجازه گرفتم كه نباشــم. البته كرانچار به من گفت اصراري ندارم در اين ۶ بازي در ســپاهان باشي ولي اگر ماندم دوست دارم برگردي كه من هم اطاعت كردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.