واكنش باشگاه نفت تهران به بالتكليفی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه نفت تهــران كــه هنوز ســرمربي خود را مشــخص نكرده، در بازار نقل و انتقاالت از ديگر تيمها عقب افتاده است. اين مهم روز به روز كارشان را سختتر ميكند و سرمربي جديد هم به تبع آن كار بســيار دشواري خواهد داشــت. در روزهايي كه اكثــر تيمها ضمن جذب بازيكن تمرينات شــان را هم آغــاز كردهاند تيم نفت تهران هنوز سرمربياش را نميشناسد.

اين شرايط خوبي نيست بخصوص بــراي تيمي كــه ميخواهــد در ليگ قهرمانان آســيا هم حاضر شود. حسين قدوسي سخنگوي باشگاه نفت تهران به نكته كامال درستي درباره جذب بازيكن اشــاره ميكند: «بعيد است تا انتخاب سرمربي بخواهيم بازيكني جذب كنيم، چرا كــه اصول حرفهاي ميگويد جذب بازيكن بايد با نظر ســرمربي باشــد، از اينرو تا زمان انتخاب ســرمربي اقدامي نخواهيم كــرد. اهداف فنــي از داليل اصلي جذب بازيكن اســت و مربي بايد در قبال مســائل فني پاســخگو باشد، در نتيجه منطــق حكم ميكند بازيكن با نظر ســرمربي جذب شود. بنابراين تا قبل از انتخاب سرمربي جديد بازيكني بــه خدمت نميگيريم.» با اين ســبك و ســياق هم خيلي نميتوان به آينده تيم اميدوار بود و اگر پروســه انتخاب ســرمربي جدي همچنــان ادامه پيدا كنــد در آن صورت چه بايد كرد: «تنها در شــرايطي خاص امكان دارد بازيكن بگيريم و آن هــم اينكه فرآيند انتخاب ســرمربي طوالني شــود و در آن زمان با تشــكيل كميتهاي از افراد فوتبالي و متخصص در اين زمينه، بازيكن خواهيم گرفت كه بعيد ميدانــم اين اتفاق رخ دهد.»

پيــش از اين اعالم شــده بود كه تا پايان هفته گذشــته سرمربي جديد معرفي خواهد شــد اما به نظر ميرسد مشــكالت مالي كمــاكان به قوت خود باقي است و تا پولي براي خريد بازيكن در حســاب باشگاه نباشــد هيچ كاري نميتوان انجام داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.