كالنتري و رضايي گزينههاي سرمربيگري فجر سپاسی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رسول فالح سرپرست باشــگاه فجر شهيد سپاسي درباره بحث انتخاب ســرمربي اين تيم ميگويد: «ما شــايد جزو معدود تيمهايي باشيم كه همه مردم ايران ما را دوست دارند و لطف خدا هم شامل حال ما شده كه در اين تيم كار ميكنيم.

براي اينكه باشــگاه روي يك نفر نچرخد يك هيأت مديره قوي تشــكيل داديم و تا چند روز ديگــر مديرعامل را هم انتخــاب خواهيم كرد. همچنين چند گزينه براي ســرمربيگري فجرسپاســي هــم داريم كه از بيــن علياصغر كالنتــري و وحيد رضايي يك نفــر را انتخاب ميكنيــم. همچنيــن جا دارد از غالمحســين پيرواني كه ســرآمد همه مربيان استان فارس است بابت زحماتي كه كشيده، تشكر كنيم. ما قصد داشــتيم با او ادامه همكاري دهيم و براي ما باعــث افتخار بود اما خود پيرواني اعالم كرد كه تصميمي براي مربيگري ندارد.»

او درباره شايعه حضور عاليشاه در فجر ميگويد: «با سردار بارانچشمه در اين باره صحبت كردم. اميد عاليشاه بازيكن بزرگي است و مطمئنا اگر به تيم ما بيايد مورد احترام زيادي قرار ميگيرد اما من از مديران و مســووالن ارشد نيروهاي مســلح ميخواهم تا مشكالت جوانان فوتباليست حل شود و اجازه ندهند فوتبال آنها نابود شــود. بايد طرحي بدهند تا فوتباليستها هم ضرر نكنند. عاليشــاه هم به اين مسائل به چشم خير نگاه كند و چند ماه به تيم فجر شهيد سپاسي بيايد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.