سياه جامگان بنگر را ميخواهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بر اساس شنيدهها محسن بنگر، مدافع فصل گذشــته تيم فوتبال تراكتورسازي در آســتانه پيوســتن به ســياهجامگان مشهد قرار دارد. ايــن بازيكن كه پس از جدايي از پرسپوليس نتوانست بازيهاي زيادي را براي تراكتورسازي انجام دهد و با مصدوميتهايي هم مواجه شــد حاال در ليســت خريد اكبر ميثاقيــان قــرار دارد. عباســي مديرعامل باشگاه سياهجامگان در واكنش به اين مساله كه گفته ميشود سياهجامگان صحبتهايي با محسن بنگر براي حضور در تيمش انجام داده، ميگويد: «همه تالشمان را ميكنيم كه رتبهمان تك رقمي باشد. البته در فوتبال چيزي پيش بيني شده نيست؛ ممكن است ما شگفتيساز باشــيم و حتي سهميه آسيا هم بگيريم و ممكن هم هست كه بدشانسي بياوريــم در ردههاي پايين جدول ردهبندي باشــيم. با ايــن حال با توجه به شــناختي كــه از اكبر ميثاقيان دارم، معتقدم امســال ميتواند روزهاي خوبي براي ما رقم بزند. در فصل نقلوانتقاالت هســتيم و ميثاقيان هم با چندين گزينه صحبــت ميكند كه بنگر هم يكي از آنهاســت. هنوز با اين بازيكن به توافقي نرسيديم اما فكر ميكنم در دو، سه روز آينده ســه، چهار بازيكــن ديگر هم به خدمت بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.