نصيرزاده: موضوع چك سعيد آقايي حل ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد آقايي كه چــك ضمانتي در اختيار تيم گســترش فــوالد دارد چهارشنبه شب گذشته با عقد قراردادي رســما به تيم فوتبال سپاهان اصفهان پيوســت. گفته ميشد تا زماني كه اين چك كه مبلغ آن هم يك و نيم ميليارد تومان اســت، به باشگاه گسترش فوالد پرداخت نشــود، سعيد آقايي نميتواند در فصل آينده براي هيچ تيم ايراني يا خارجي به ميدان برود.

هوشــنگ نصيــرزاده مديرعامل باشــگاه در اين باره ميگويد: «سعيد آقايي نسبت به باشگاه گسترش فوالد تعهد بازي نداشــت و ميتوانست با هر تيمي كه دوســت دارد قرارداد ببندد اما همانطور كــه قبال هم گفته بوديم، بايد تعهد مالي كه نســبت به باشــگاه گســترش فوالد داشت را حل ميكرد. اين موضوع هم به زودي حل ميشود. ما با باشگاه سپاهان دوستي ديرينهاي داريم و بــا آنها تعامــل الزم را انجام خواهيم داد. مشــكل سعيد آقايي هم تا زمــان آغاز ليگ هفدهم حل خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.