جوانان‌پیكان‌در‌تیررس‌جاللي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبال پيــكان در اولين ديدار دوســتانه دوران آمادهســازي خود، تيم جوانــان پيكان را شكســت داد. در اين ديــدار دوســتانه كــه در دو نيمه 5۳ دقيقهاي برگزار شــد، شــاگردان مجيد جاللي بــا 5 گل تيم جوانان باشــگاه را شكســت دادند. فــراز امامعلي (۲ گل)، صــادق باراني، معــراج پورتقــي و يك بازيكن آزمايشــي گلهــاي پيكان را در اين مسابقه به ثمر رســاندند. پيكان در 5۳ دقيقــه اول از بازيكنان بزرگســال و اصلي خود اســتفاده كــرد اما در نيمه دوم بازيكنــان اميــد و آزمايشــي وارد ميدان شــدند. از مهمترين اتفاقات اين مســابقه عملكرد خوب چند بازيكن تيم جوانان پيكان بود كه باعث شــد مجيد جاللي تصميم بگيــرد تعدادي از آنها را به مرور وارد ســيكل تيم اصلي كند. اين بازي دوستانه و درخشش جوانها، نقطه اميــدي بود براي مجيــد جاللي كه هم بازيكنان شاخص تيمش را از دست داده و هم با كاهش بودجه باشــگاه نميتواند بازيكناني در حد و اندازه آنها جذب كند. به هميــن خاطر از مدتــي پيش تأكيد كــرده بود كــه ميخواهد بــاز هم مثل فصلهاي پيش بازيكنسازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.