4 بازيكن مس كرمان تمديد كردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه مس كرمان از جمله باشگاههايي است كه عملكرد نسبتا خوبي در جذب بازيكن و تمديد قراردادهاي بازيكنان فصل گذشــته داشته و امروز نيز قرارداد 4 بازيكن ديگر خود را تمديد كرد تا احمد نخعي با خيال راحت تري بتواند تمرينات مدنظرش را آغاز كند.

مهدي تيكدري، حسين تهامي، اميرحسين عسگري و ميالد محمدي چهــار بازيكني هســتند كه قرارداد خود را با باشــگاه مس كرمان تمديد كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.