مهاجم راهآهن در ملوان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بابــك مرادي مهاجم فصل پيش تيم راهآهن با عقد قرارداد ۲ســاله به ملوان پيوست.

اين مهاجم ۳۲ ســاله با نظر نادر دســت نشان ســرمربي تيم ملوان و مذاكره با مديرعامل باشــگاه مسعود رضاييان قرارداد خود را با باشگاه ملوان امضا كرد. بابك مرادي دو فصل آينده در باشگاه ملوان دوران خدمت سربازي را سپري خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.