صنعت نفت آخرين شانس بازگشت جماعتي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - فرشته معتمدی ‪Fereshteh Motamedi‬

مهرداد جماعتي كاپيتان ســابق فوالد خوزستان يكي از بازيكناني بود كه خيلي زود با مســووالن باشــگاه صنعتنفت آبــادان به توافق رسيد و راهي اين تيم شــد. جماعتي مثل ديگر بازيكنان صنعتنفت تمريناتش را هم با اين تيم شــروع و در اردوي كردان حضور پيدا كرد. او اميد زيادي به بازگشــت به روزهاي اوجش داشت و خيلي آماده در تمرين تيم نشــان ميداد كه همين مساله باعث شد از او بهعنوان يكي از گزينههاي كاپيتاني صنعتنفت آبادان نام برده شود. اين يعني پايان بدشانســيهاي جماعتي. بدشانسيهايي كه در يكي، دو فصل گذشته با آن دست و پنجه نرم ميكرد. مهمترين بدشانسي او هم مصدوميتي بود كه در مقطع بدي گريبانگيرش شده بود. مصدوميت از ناحيه كمر كه باعث شــد در فوالد خوزستان به يك بازيكن نيمكت نشين تبديل شود و در نهايت هم جدايي رقم بخورد. جماعتي نيمفصل ليگ شانزدهم، به خاطر نيمكتنشينيهاي پي در پياش تصميم گرفت از فوالديها جدا شود. او جدا شــد تا به جاي بهتري بــرود اما در نيمفصل دوم بدون تيم ماند. اين مســاله فرصت خوبي براي مهرداد جماعتي ســاخت تا بتواند خودش را آمــاده ليگ هفدهم كند. هافبك باتجربه خوزســتاني خيلي خوب تمريناتش را پشــت ســر گذاشت و نشــان داد كامال آماده است. همين مساله هم باعث شد صنعتنفت آبادان خيلي زود به سراغش برود و بــا او قرارداد امضا كند. جماعتي با صنعتنفت كارش را دنبال كرد كه ناگهان خبر رســيد از اين تيم جدا شــده. دليل آن هم چيزي نبود جز مسائل مالي. اين اتفاق كمي عجيب به نظر ميرســيد چون بدون شــك در مذاكراتي كه انجام ميشود در مورد مسائل مالي هم صحبتهاي الزم صورت ميگيرد اما معلوم نبود چرا شرايط توافق جماعتي با صنعتنفت آبادان به گونه ديگري رقم خورد. در هر صورت اختالف نظر در مورد مســائل مالي وجــود دارد. دليل آن هــم ظاهرا چيــزي نبوده جز مصدوميت كهنه و قديمي مهرداد جماعتي. گفته ميشود با وجود اينكه جماعتي در تمرينات صنعتنفت آبادان خيلي خوب نشان داده اما مسووالن تيم زردپوش جنوبي به اين نتيجه رسيدند كه او هنوز كمي از مصدوميــت كهنهاش رنج ميبرد. به همين دليل مبلغ قرارداد را پايين آوردند كه اين مساله هم باعث ناراحتي جماعتي شده چراكه جماعتي در تمرينــات تمــام تالش خود را به كار بســته بود و پا به پاي ديگر بازيكنــان تمرينات را دنبال ميكرد. بر اين اساس مهرداد جماعتي تصميم ميگيرد از صنعتنفــت آبادان جدا شــود اما قبــل از اينكه او تصميمش را نهايي و جدي كند، مديرعامل باشگاه وارد ماجرا ميشــود و از او ميخواهد به اين پيشنهاد مالی بيشــتر فكر كند. علي عيســيزاده مديرعامل باشگاه صنعتنفت آبــادان كه ظاهرا فكر ميكند جماعتي با همين پيشنهاد هم در تيمش خواهد ماند، حتي در مصاحبهاي به صراحت اعالم كرد مهرداد جماعتي از تيم جدا نشده اما بر سر مسائل مالي اختالفاتي داريم كه اين موضوع بايد حل شود. با اين شــرايط بــه نظر ميرســد مهرداد جماعتي در صنعتنفت آبادان بماند و كارش را دنبال كند. چون بحث مصدوميتش پيش آمده بدون شك كمتر تيمي سراغش ميرود چراكه هيچ تيمي اين ريســك را به جان نميخرد كه بازيكن مصدومي به ليســتش اضافه كند. حال اينكه حضور در صنعتنفت آبادان اين فرصت را بــه او ميدهد تا بار ديگر خودنمايي كند و بتواند در ليگ برتر به روزهاي اوجش برگردد. به روزهايي كه شــايد باعث شــود دوباره به شــرايط فني خوب بازگــردد. چيزي كه در فصل قهرماني فوالد خوزستان ديده بوديم. هــر چند كه خود او فعال راضی به حضور در صنعت نفت با اين شرايط نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.