گلمحمدي: بازيكنانی كه به تمرين نيايند تراكتوری نيستند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يحيــي گل محمــدي ســرمربي تراكتورســازي تبريــز قــرار اســت از امروز تمرينات تيمش را شــروع كند. گلمحمدي معتقد است اگر بازيكني در تمرين امروز حضور نداشته باشد بازيكن تراكتور محســوب نميشود: «تمرينات تيــم ما از امروز با حضور همه بازيكنان آغاز ميشود و هر كس به تمرين نيايد ديگر بازيكن تراكتورســازي محسوب نميشود.» سرمربي تراكتوريها درباره روند تمديد قرارداد بازيكنان اين باشگاه ادامه ميدهد: «مــن ابتدا از بازيكناني كه در اين موقعيت ويژه شرايط باشگاه را درك و قرارداد خودشــان را تمديد كردند يا به هر شكل با باشگاه به توافق رسيدند تشــكر ميكنم. بازيكناني مثل مهدي كيانــي، محمد نــوري و فرزاد حاتمي بدون آنكه هيچوجهي از باشگاه دريافت كرده باشند قرارداد خودشان را تمديد كردند و تعصبشــان را به اين تيم نشــان دادند. از ساير بازيكنان هم درخواست كردم اين شــرايط را درك كننــد و از روز اول تمرينــات در كنار هم باشــيم. خبر خوب براي هواداران اينكه بعــد از صحبتهايي كه با محمد ابراهيمي داشتيم خوشبختانه مشكالت حل شده و ابراهيمي هم امروز در تمرين كنار ما خواهد بود. از همه بازيكناني كه در فصل گذشته پيراهن تراكتورسازي را بر تن داشتند و براي اين تيم زحمت كشيدند تشــكر ميكنم اما با توجه به شــرايطي كه پيش آمده ما در موقعيت خاصي قــرار داريم و بايد تمرينات را با حضور همه اعضاي تيم شروع كنيم. به همين دليل از همه بازيكنان ميخواهم امــروز در اولين تمرين حضور داشــته باشــند و هر بازيكني كه در اين تمرين حاضــر نشــود قطعا از تراكتورســازي جدا شــده و ديگر بازيكن ما محسوب نميشــود. اگر با تيمی قــرارداد دارند ميتوانند تيم جديد خودشان را معرفي كنند و اگر هم قرارداد ندارند براي آنها آرزوي موفقيت ميكنم.» گلمحمدي كه اميد زيــادي به موفقيــت تراكتور دارد، در مورد شرايط تيمش ميگويد: «تراكتورســازي آنقدر بزرگ هســت كــه منتظر كســي نميماند. ســرمايه اصلي باشــگاه هواداري است كه در هر شــرايطي كنار تيم محبوبش ميماند و اين روزهاي ســخت هم سپري خواهد شــد اما همه ما بايد بــه خوبي بدانيم پيراهن تراكتورســازي قيمــت دارد و تعصــب بازيكنان در شــرايط ســخت مشخص ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.