عيسيزاده: صنعتنفت حداقل 2 بازيكن در تيم ملي خواهد داشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صنعتنفــت آبادان با فــراز كمالوند خيلي زود كارش را شروع كرد و توانست بازيكنــان موردنيــازش را بــه راحتي به خدمت بگيرد.

آبادانيها حــاال در كردان كرج اردو زدنــد و خود را بــراي حضــور در ليگ هفدهم آماده ميكنند. حضوري پرقدرت براي نمايش تواناييهــاي تيم پرطرفدار جنوبي.

علي عيســيزاده مديرعامل باشگاه صنعتنفت آبــادان كه اميــد زيادي به موفقيت تيمــش دارد، در مورد وضعيت صنعتنفت ميگويد: «شــرايط تيم خوب اســت و تمريناتمان را بر اســاس برنامه كادرفنــي دنبال ميكنيم تــا تيم آماده شروع مسابقات ليگ برتر شود.»

علي عيســيزاده در مورد اينكه يك هفته زمان شــروع ليگ برتــر به تعويق افتاد، ميگويد: «كاچــي بهتر از هيچي؛ همين تعويق هم خوب است اما اگر كمي بازيها ديرتر شروع شــود شرايط تيمها بهتر خواهد شــد.» عيســيزاده در مورد بحث حضور لوسيانو پريرا در صنعتنفت، ادامه ميدهــد: «مذاكراتي با اين بازيكن انجام شــده و اگر به توافق رســيديم اين مساله را اعالم ميكنيم.»

مديرعامــل باشــگاه صنعتنفت در مــورد اينكه آيا تيمش اين فصل ميتواند نماينــدهاي در تيم ملي داشــته باشــد، ميگويد: «شــك نكنيد. بازيكنان خوبي در تيممــان داريم كه امســال با عملكرد خود راهشان را باز ميكنند. فكر ميكنم حداقل دو بازيكــن از صنعتنفت به تيم ملي برسند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.