بازيكن مس رفسنجان شاگرد پورموسوي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آرمان رمضاني مهاجم فصل گذشــته مس رفســنجان با قراردادي به مدت دو فصل به فوالد خوزســتان پيوست. رمضاني كه متولد تير ۱7۳۱ است، سال گذشته يكي از بهترينهاي مس رفسنجان بود كه توانست 7 گل بزند و ۶ پاس منجر به گل بدهد. به خاطر همين هم او خيلي زود مورد توجه سيروس پورموسوي، سرمربي فوالد خوزستان قرار گرفت. بر اين اساس باشگاه فوالد خوزستان با او وارد مذاكره شد كه اين مذاكرات خيلي زود به توافق انجاميد. بر اين اســاس قرارداد رمضاني با فوالديها به مدت 2 فصل امضا شــد. رمضاني ســابقه حضور در تيمهاي فجر سپاسي، پاس همدان و ملوان بندر انزلي را در كارنامه خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.