مريدي با فوالد 3 ساله تمديد كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سينا مريدي هافبك فوالد خوزستان كه يكــي از بهترينهاي اين تيم در فصل گذشته بود قرارداد خود را به مدت ۳ فصل با قرمزپوشان اهوازي تمديد كرد. مريدي يك فصل ديگر با فوالد خوزستان قرارداد داشــت كه براي توافق روي مسائل مالي راهي باشگاه شد. در اين جلسه مسووالن باشگاه فوالد به او پيشنهاد تمديد قرارداد ميدهند كه مريدي با آن موافقت ميكند. در نهايت اين بازيكن قراردادي به مدت ۳ فصل با قرمزپوشان اهوازي تمديد ميكند. مريدي ســهميه زير ۳2 ســال محسوب ميشــود كه قرار اســت اين فصل شاگرد سيروس پورموسوي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.