مدافعان مياني فوالد تمديد كردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايوب والي كاپيتان فوالد خوزستان به همراه عبدا... كرمي مدافع باتجربه اين تيم قراردادشــان را با قرمزهاي اهوازي تمديــد كردند. والي كه سالهاســت در فوالد خوزستان حضور دارد به خاطر عرق و عالقهاش به اين تيم قبال اعالم كرده بود كه قرارداد سفيد با فوالد امضا ميكند. در نهايت او به باشگاه رفت و قرارداد خود را تمديــد كرد. به جز او عبدا... كرمي ديگر مدافع فوالديها قرارداد خود را به مدت يك فصل ديگر با اين تيم تمديد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.