ستارههايي كه رنگ جام جهاني را نديدند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

افتخار فوتبال ايران ميتواند اين باشــد كه هيچ روزش بي ستاره نگذشته. اگر چه حضور كمتعداد در جامهاي جهاني، بســياري از اين ستارهها را حسرت به دل گذاشــت. حسرت حضور در جام جهاني. همايون بهزادي؛ از 1962 تــا 1972 در 74 بازي ملي 28 گل زد و دو بار قهرمان جام ملتها شــد اما آن روزها ايــران در انتخابي جام جهاني شركت نميكرد. پرويز قليچخاني؛ سه قهرماني جام ملتها، يك قهرماني در بازيهاي آســيايي و ســه بار حضور در المپيــك. او ميتوانســت دو جــام جهاني را هــم تجربه كند اما ايران بــه جام جهاني 1974 نرسيد و يك سال پيش از جام جهاني 1978 هم قليچخاني را خط زدند. حســين كالني و ابراهيم آشتياني؛ قهرماني در دو جــام ملتهاي 1968 و 1972 را جشــن گرفتند و به المپيك هم رفتند اما كارنامهشان از حضور در جام جهاني خالي ماند. علي جباري؛ 10 ســال حضور در تيمملي، دو قهرماني جام ملتها و يك قهرماني در بازيهاي آسيايي اما ناكامي ايران در پليآف مقدماتي جام جهاني 1974 جباري را آرزو به دل گذاشت. غالمحســين مظلومي؛ قهرماني در بازيهاي آســيايي و دو جام ملتهــا و حضور در المپيك را تجربــه كرد اما جــام جهاني را نــه. ايران در مقدماتــي جام جهاني 1974 نــاكام ماند و بعد از آن هــم مهاجراني ترجيــح داد غفور جهاني و حسين فركي را به جاي مظلومي به جام جهاني 1978 ببرد. محمد پنجعلي؛ پيش از ســفر به جام جهاني 1978 از ليســت تيمملي خط خــورد، جامهاي جهاني 1982 و 1986 را به دليل غيبت ايران از دست داد و پيش از مقدماتي جام جهاني 1990 هم از تيمملي استعفا داد. ناصر محمدخاني؛ غيبت ايــران در مقدماتي جامهاي جهاني 1982 و 1986 بهترين فرصتها را از او گرفت. محمدخاني پيش از مقدماتي جام جهاني 1990 استعفا كرد تا حضور 8 سالهاش در تيمملي با همان 27 بازي و 14 گل به آخر برسد. حميد عليدوستي؛ از 1977 تا 1986 در 27 بازي ملــي 15 گل زد اما فرصت حضور در جام جهاني هرگز نصيبش نشــد. بــراي جام جهاني 1978 خيلي جوان بود و غيبت ايران در دو دوره بعدي هم دو شانس ديگر را از او گرفت. مجتبي محرمي؛ در مقدماتي 1990 حاضر بود كه تيمملي صعود نكرد. مقدماتي 94 را به دليل محروميت از دســت داد و جام جهاني 98 هم به نسل بعد از او رسيد. مجيد نامجومطلق؛ دوره حضور او در تيمملي 11 ســال بود. نامجومطلق در مقدماتي 1990 و 1994 حاضر بود اما تيمملي صعود نكرد و بعد از مقدماتي جام جهاني 1998 هم ديگر به تيمملي دعوت نشد. حميد درخشــان؛ از 1980 تا 1993 در 41 بازي ملي به ميدان رفــت اما ايران در مقدماتي جامهــاي جهانــي 1982 و 1986 حاضر نبود و درخشان مقدماتي جام جهاني 1990 را به دليل اســتعفا از دســت داد. در مقدماتي جام جهاني 1994 هم تيمملي صعود نكرد. ســيروس قايقران؛ غيبــت در مقدماتي جام جهاني 1986 و حذف ايران در مقدماتي 1990 باعث شد كاپيتان با 43 بازي ملي به جام جهاني نرسد. فرشاد پيوس؛ درخشش ده سالهاش در فوتبال ايــران هم او را به جام جهاني نرســاند. ايران در مقدماتــي جام جهاني 1986 حاضر نشــد و در مقدماتي جام جهاني 1990 هم به جايي نرسيد. يــك محروميــت عجيب هم شــانس حضور در مقدماتي جام جهاني 1994 را از آقاي گل گرفت. مهــدي رحمتي؛ در دورهاي كه تيمملي ســه بــار به جام جهاني صعود كــرده يكي از بهترين دروازهبانهاي ايران باشي و جام جهاني را نبيني. يك افت بيموقع رحمتي را از جام جهاني 2006 دور كرد. در مقدماتي جام جهاني 2010 تيمملي از صعود بازماند و بعد از آن مهدي رحمتي با 77 بازي ملي براي هميشــه از تيمملي كنار گذاشته شد. مجتبي جباري؛ پيش از جــام جهاني 2006 مصدوم شد و در سال 2010 هم تيمملي از جام جهاني بازماند. تيمملي با او به جام جهاني 2014 صعود كرد اما بدون او به برزيل رفت. فرهاد مجيدي؛ از 1375 تا 1390 در 45 بازي ملي به ميدان رفــت و 10 گل زد. پس از اخراج مايليكهن از تيمملــي، او هم فرصت حضور در جام جهاني 1998 را از دست داد و در مقدماتي ســه دوره بعدي جام جهاني هــم عضو تيمملي نبود. عليرضا نيكبخت؛ هشت سال در تيمملي بازي كرد اما به جام جهاني نرسيد. در مقدماتي 2002 چهره شــد كه ايران صعود نكرد و ســال 2006 پيش از جــام جهاني به دليــل مصدوميت خط خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.