دوباره دايي، دوباره سرعين

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هر باشــگاهي كه علي دايي را بهعنوان ســرمربياش انتخاب ميكند ميداند اولين اردوي اين تيم در سرعين برگزار خواهد شــد چراكه دايي عرق خاصي به شــهر محل زادگاهش يعني اردبيل دارد كه به خاطر آن و البته شرايط مطلوب آب و هوايي شــروع فصل، ترجيــح ميدهد اردوي تيمش را در اين شــهر برگزار كند؛ در شــهري توريســتي كه در فصل گرما مسافران زيادي را به خود جذب ميكند. دايي اين بار هم با ســايپا به سرعين رفته تا اولين اردوي پيش از شــروع فصل را در اين شــهر برگزار كنــد. نكته جالب اين است كه دوستداران علي دايي مثل هميشه براي او نوشتههای خوشــامد نصب كردند تا سرمربي محبوبشــان را خوشحال كنند. هواداران علي دايي عالوه بر عكس و نوشــتهها كه براي اين مربي نصب ميكنند معموال در محل كارشــان حداقل يك عكس از علي دايي دارند. مسالهاي كه خيلي جالب به نظر ميرسد و البته نشان ميدهد كه اين عالقه دوطرفه اســت. از نكاتي هم كه در مورد اردوهاي تيمهاي علي دايي در ســرعين وجود دارد و بدون شك باز هم عكس آن را خواهيم ديد، ســواركارياش است. دايي كه عالقه خاصي به ســواركاري دارد معموال در سرعين ساعاتي را هم با اين كار ميگذراند. او زماني كه تيمش نياز به دويدن دارد و تمرينات آمادهسازي را ميگذراند ســوار بر اسب آنها را دنبال ميكند و تمرينات را زير نظر ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.