مردم چي ميگن؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

واقعا عجيب است اما مثل اينكه استقالل توانسته با نورافكن دوساله امضا كند! از آقاي افتخاري بعيد بود. مردم چي ميگن آقاي افتخاري؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.